Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ve GEREKÇESİNDE İZİNSİZ SMS GÖNDERİMİ


ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA KANUNKanun Numarası : 6563

Kabul Tarihi : 23/10/2014

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55
Tanımlar

MADDE 2 –...

b) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,

c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletile....


Ticari elektronik ileti gönderme şartı

MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.Ticari elektronik iletinin içeriği

MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.

(2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.

(3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.
Cezai hükümler

MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;

a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncımaddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.

(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine devredilebilir.


Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.


Onay alınarak oluşturulan veri tabanları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Madde 6- Maddenin birinci fıkrasında, 2002/58/AT sayılı Direktifin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla kişinin önceden izni olmaksızın pazarlama veya reklam amacıyla istenmeyen elektronik ileti gönderilemeyeceği belirtilmektedir. Böylelikle, öncelikle kişinin rızası ve onayının alınması zorunlu kılınmakta ve kişinin izni olmadan bu tür mesajların gönderilmesini yasaklayan yöntem tercih edilmektedir. Maddeyle söz konusu Direktifle uyum sağlanarak, elektronik ileti gönderilebilmesi için kişinin önceden rızasının olması gerektiği hususu düzenlenmektedir.

Ticarî elektronik ileti kimin adına gönderiliyor ise onayı da bu kimse almak zorundadır. Elektronik iletilerin gönderilmesine aracılık edenlere ise böyle bir yükümlülük yüklenmemiştir. Zira bilhassa kısa mesaj gönderiminde, aracılık faaliyeti tamamen teknik bir süreç olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca, mesaj gönderimine aracılık edenlerin mesaj gönderilen kimselerden onay alıp almadıklarını kontrol etmesini beklemek, ticarî hayatı aksatacaktır.

İkinci fıkrada ise esnaf ve tacirler için bu sisteme istisna getirilmektedir. Zira esnaf ve tacirlerin kendilerine gelen reklam amaçlı elektronik iletilerden haberdar olabilmeleri ticarî hayatın bir gereğidir. Bu nedenle, bu kimselere önceden izin alınmaksızın elektronik ileti gönderilebilecektir. Ancak, bu kimseler de istedikleri zaman elektronik posta almayı reddetme imkânına sahiptirler. Sonraki maddelerde getirilen hükümlerle bu husus düzenlenmektedir.

Madde 7- Önceden izin alınarak gönderilen elektronik iletiler için de bazı kuralların getirilmesi ve alıcının korunması gereklidir. Birinci fıkrada, 2002/58/AT sayılı Direktifin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak, bir ürünün satılması ya da bir hizmetin sağlanması sırasında edinilen tüketiciye ait iletişim bilgilerinin, tüketicinin rızasının alınması koşuluyla, doğrudan pazarlama amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir.

İkinci fıkrada, göndericinin tanınmasına yönelik bir düzenleme getirilmektedir. Böylece alıcı, kendisine gelen elektronik iletinin sahibini tanıyabilecektir. Gerektiğinde de irtibat kurabilecektir. 2002/58/AT sayılı Direktifin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında doğrudan pazarlama amacıyla gönderilen ve kimin adına haberleşme yapıldığı hususunda göndericinin kimliğini saklayan veya alıcının bu iletişimin sonlandırılması konusunda talepte bulunacağı bir adres bulunmayan iletilerin gönderilmesinin abonenin bu yöndeki talebi hâlinde engelleneceği ifade edilmiştir. Maddede, Direktifle uyum sağlanmış, gönderilen elektronik iletide, göndericinin kimlik ve erişim bilgilerinin yer almasının zorunlu olduğu, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığı ile ilgili bilgilere de yer verileceği düzenlenmektedir.

Üçüncü fıkrada ise iletinin tanınabilmesini sağlayan bilgilerin de iletiye eklenmesi yükümlülüğü getirilmektedir. Böylece alıcı, henüz iletiyi açıp okumadan önce dahi, içeriği gönderen ya da kim adına gönderildiği hakkında genel bir bilgi edinecektir.

Madde 8- Maddede yapılan düzenleme, genel bir düzenleme olup, içeriğinde 6 ncı maddede olduğu gibi bir ayrım yapılması yoluna da gidilmemektedir. 2002/58/AT sayılı Direktifin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında göndericinin, kullanıcılara gelen her bir iletiyi bundan sonrası için almayı reddetme imkânını ücretsiz ve kolay bir yolla sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Maddede, Direktife uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerin diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin Tasarı kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebileceği ve bunun için göndericiye, çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebin iletilmesinin yeterli olduğu, göndericinin, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacağı düzenlenmektedir. Ayrıca, talebin alınmasını müteakip göndericinin derhâl bu talebin gereğini yapacağı hüküm altına alınmaktadır.İkinci fıkrada, ret bildiriminin kolay ve ücretsiz bir şekilde sunulması yükümlülüğü göndericiye yüklenerek, alıcının ilave bir masrafa katlanması hususu engellenmek istenmektedir.

Üçüncü fıkrada ise ret talebinin göndericiye ulaşmasını müteakip üç günlük süre verilmekte, bu süre, iş günü olarak belirlenmektedir.


Geçici Madde 1- Madde, bazı şirketlerce toplanmış olan ve kendilerine ticari ileti gönderilmesi için izin alınmış olan kişilerin bilgilerinden oluşan veri tabanları için yeniden izin alınmasına gerek olmadığını hükme bağlamaktır. Ancak maddeyle bu tür veri tabanlarına sadece 6 ncı maddenin birinci fıkrasında getirilen izin alma konusunda bir istisna getirilmektedir. Ticari ileti göndermeye ilişkin Tasarıda getirilen diğer hükümler ise söz konusu veri tabanlarına da uygulanacaktır.Dünyada istek dışı haberleşme konusunda; alıcının ilk elektronik postadan sonra reddetme hakkı olarak tanımlanan “opt-out” ve elektronik iletilerin ilkinde dahi önceden izin alma şartı getiren ve “opt-in” sistemi olarak adlandırılan iki farklı düzenleme bulunmaktadır. İlk yöntem, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğuda; ikinci yöntem ise Avrupa Birliğine üye ülkelerin genelinde uygulanmaktadır. Avrupa Birliğinin 12/7/2002 tarihli ve 2002/58/AT sayılı Direktifinin 13 üncü maddesinde Elektronik Ticaret Direktifinden ayrılarak önceden izin alma yönteminin uygulanması kararı alınmıştır. Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik süreci ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları gözönüne alınarak istek dışı elektronik iletiler ile ilgili bölüm önceden izin alma yöntemine göre hazırlanmıştır. Bu sistemin istisnası olarak esnaf ve tacirlerin ticarî faaliyetlerine ilişkin haberleşme ihtiyacı gözönüne alınarak ilk elektronik iletiden sonra bunu almayı reddetme hakkı sağlayan ilk sistem kabul edilmiştir.


 • Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'da uygulanan, "OPT-OUT" yönteminin benimsenebilmesi için bütün reklamların katagorize edildiği bir sistemin kurulması gerektiği, "bundan sonra gönderme'' komutu sonrası tekrar ileti gönderilmesi halinde; bir ila üç yıla kadar ve herhangi bir yanıltıcı mail adresi kullanılması hâlinde; beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü, bu sebeple "OPT-OUT" siteminin kıta Avrupası hukuk sisteminde uygulanan ve Tasarı ile benimsenen "opt-in" sisteminden daha ağır sonuçları bulunduğu,

  • Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'da uygulanan, "OPT-OUT" yönteminin benimsenebilmesi için bütün reklamların katagorize edildiği bir sistemin kurulması gerektiği, "bundan sonra gönderme'' komutu sonrası tekrar ileti gönderilmesi halinde; bir ila üç yıla kadar ve herhangi bir yanıltıcı mail adresi kullanılması hâlinde; beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü, bu sebeple "OPT-OUT" siteminin kıta Avrupası hukuk sisteminde uygulanan ve Tasarı ile benimsenen "opt-in" sisteminden daha ağır sonuçları bulunduğu,


  • "Opt-out" sisteminin benimsenmesinin e-ticareti dürüst yapanla yapmayan arasındaki farkın kalmamasına neden olacağı,

  • "Hizmet sağlayıcı" tanımı ile herhangi bir mal ya da ürününü elektronik ortamda pazarlayan ve sağlayan herkesin kastedildiği; "gönderen", "çevrimiçi", "alıcı" gibi kavramların ve diğer kanunlarda düzenlenen hususların ayrıca tanımlanmasına gerek olmadığı,

  • Gönderilerin, bilgilendirici mesajlar ve kampanya mesajları olmak üzere ikiye ayrıldığı, özellikle bankacılık sektörü ve telekomünikasyon sektörünün en büyük endişesinin bilgilendirici mesajlar olduğu, SMS'lerin birçoğunun bilgilendirici "Kredi kartı limitinizi aştınız" ya da "Bir işlem yapıldı, bu işlem size ait olmayabilir" gibi tüketiciyi koruyucu önemli bilgilere ulaşılamayacağı,

  • Ticari pazarlamayla ilgili yapılan gönderilerde; bir markanın, kendi müşterisine "(A) ürünümü almıştın, şu anda (B) ürünümü de alabilirsin ve hatta bunu yüzde 50 indirimli alabilirsin." iletisinin hem şirket hem de alıcı için yararlı olduğu, önemli olanın alıcının istediği anda sistemden çıkmasının sağlanması olduğu,

  • Avrupa Komisyonu tarafından, 2000/31/EC sayılı Elektronik Ticaret Direktifi'nin uygulanmasıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda "SOFT OPT-İN" sisteminin uygulanmaması veya sınırlı bir şekilde uygulanması hallerinde; düzenlemenin tüketicinin belirli noktalarda nitelikli hizmet almasını engelleyici sonuçlara sebep olduğunun ve elektronik ticaret sektörünü olumsuz yönde etkilediğinin tespit edildiği,

  • "OPT-İN" yönteminin katı bir şekilde uygulanmasının, elektronik ticaret ve haberleşme sektöründe olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesini teminen, AB'nin 2002/58 sayılı Direktifi’nin 13 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında ön görülen istisnaya paralel olarak; elektronik iletişim bilgileri, mevzuat hükümleri kapsamında edinilmiş müşterilere, benzer ürün ve hizmetlerin doğrudan pazarlanması imkanının getirilmesi suretiyle sektör ve tüketici yararına 6 ncı maddenin değiştirilmesi gerektiği,

  • "SOFT-İN"; bilgileri alınmış kişiye, benzer ürün ve hizmetler için reklam amaçlı ileti gönderilmesi uygulamasına geçilmesi talebinin ise; her işlemde kargo işlemleri gibi en basit işlemde dahi nüfus kayıt bilgileri ile iletişim bilgileri içeren kişisel verilerin istendiği, kapsamlı veri korumasının olmadığı Ülkemizde, soft-in uygulamasına geçişin mevcut uygulamanın devamı anlamına geleceği, bu sebeple Tasarı’da "SOFT-İN" uygulamasına yer verilmediği,

  • Bir SMS ya da e-mail gönderisi yapıldığında; şirketlerin cirosunun, yüzde 30 ile yüzde 70 hatta yüzde 300'lere kadar çıkabildiği, şirketin yanında alıcıların da kazandığı, bu ürünleri satın alan insanların ürünleri taksitle ya da indirimle alabildiği, bu sebeple düzenlemenin baştan sıkı tutulmasının sektörü ve alıcıları zarara uğratabileceği,

  • Alıcılarla daha önce meşru yollardan ticari iletişim kurulmuş ise bireysel faydaya yönelik olan kampanya ve tarife tanıtımlarını içeren ve işletmecilerin abonelere karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için hizmetlerine ilişkin yapacakları elektronik iletiler için ayrıca onay aranmaması gerektiği,

  • Avrupa Birliği Direktifi'nin bir standart getirdiği, bu standardın içeriğini belirleme yetkisinin ise ülkelere ait olduğu, dolayısıyla bankaların göndereceği reklam içerikli elektronik postaları Tasarı kapsamı dışında bırakmanın uygun olmayacağı,   • c) bendindeki "elektronik ileti" tanımı, Tasarının düzenleme alanı ve metin bütünlüğü dikkate alınarak "Ticari elektronik ileti" olarak değiştirilmesi ve tanımın içeriğinin ticari amaçlı iletileri kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve tanımda geçen "doğrudan pazarlama, reklam, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma inceleme, propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi" ibaresinin sektörden gelen talepler doğrultusunda çıkarılması; tanımda açıkça belirtilmesinde yarar olduğundan, "Telefon" ibaresinden sonra "çağrı merkezleri" ve "otomatik arama makineleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ise "akıllı ses kaydedici sistemler" ibaresinin eklenmesi suretiyle,
Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun
Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve gerekçesinde izinsiz sms gönderimi Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve gerekçesinde izinsiz sms gönderimi
İzinsiz sms, e-mail ve aramalar nasıl şikayet edilir?İzinsiz sms, e-mail ve aramalar nasıl şikayet edilir?
Sineye çekmeyin! izinsiz sms şikayetini iki saniyede yapın...Sineye çekmeyin! izinsiz sms şikayetini iki saniyede yapın...
  
11.2.2017 21:20:07

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim