Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum
Mahmut Asrağ

AVUKATLIK MESLEĞİ ETİK İLKELER

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI

 

I- GENEL KURALLAR

 

1- Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır.

2- Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.

3- Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlıyacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yütür.

4- Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.

5- Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.

6- Avukat iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.

7- Avukat salt ün kazandırmağa yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.

a- Avukat, yalnız adres değişikliğini reklam niteliğini taşımayacak biçimde ilan yolu ile duyurabilir.

b- Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri büro levhaları reklam niteliği taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.

c- Avukat telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında faklı büyüklükte harflere, ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.

ç- Ortak büro kuran avukatlar büronun reklam aracı olmamasına ,hukuk bürosu olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler.

8- Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.

9- Avukat, kanunen bulunduğu başkaca mevki ve olanaklarının mesleki çalışmalarına etkili olmamasına dikkat eder.

Avukat mesleki çalışma dışında kişisel anlaşmazlıklarda avukatlık sıfatının özelliklerinden yararlanamaz.

10- Avukat, aynı dava için birbirine karşıt isteklerde bulunamaz.

11- Avukat, Türkiye Barolar Birliğince kabul olunan meslek dayanışma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundadır.

12- Avukat, barosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir.

13- Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan avukat, işlerine bakacak, müvekkillerini kabul edecek meslektaşının adını barosuna bildirir.

14- Avukat meslek kuruluşlarınca verilen görevleri haklı sebepler dışında, kabul etmek zorundadır.

15- Mesleki çalışmasından ötürü aleyhine açılan dava layihasının bir örneğini avukat barosuna verir. Baronun hukuki anlaşmazlıklardaki arabuluculuk teklifini kabul etmek zorundadır.

16- Avukat kendisiyle ilgili her türlü belgeleri baroda görmek hakkını haizdir.

 

II- YARGI ORGANLARIYLA VE ADLİ MERCİİLERLE İLİŞKİLER

 

17- Hakim ve savcılarla ilişkilerinde avukat hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.

18- Avukat daha önce hakim, savcı, hakem ya da başka resmi bir sıfatla incelediği işte görev alamaz.

19- Hakim ve savcı ile hısımlık ya da evlilikten gelen engelleri gösteren kanun hükmünde yazılı derece dışında kalan hısımlıklar ve başkaca yakınlıklarda avukat meslek onuruna en uygun biçimde takdirini kullanır.

20- Avukatlar ve Avukat Stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara Türkiye Barolar Birliğince şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek Avukatlar iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar.

21- Avukat duruşmayı terkedemez. Ancak kişisel veya meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde duruşmalardan ayrılabilir. Bu durumda avukat derhal baroya bilgi verir.

22- Avukat savunma için zorunlu olmadıkça davanın uzaması sonucuna varacak isteklerden kaçınır.

23- Hakimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikayet edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri amacı aşmıyacak biçimde açıklar.

Red veya şikayet dileklerinin bir örneği de baroya verilir.

24- Avukat ilerde tanık olarak dinlenecek kimselerden istisnai olarak bazı hususları öğrenmek mecburiyetinde kalmış olursa onları etkilemiş olma şüphesi altına düşmekten kaçınmalıdır. Avukat tanıklara tavsiyelerde bulunamaz, ne şekilde tanıklık edecekleri veya hakim önünde nasıl hareket edecekleri hakkında talimat veremez.

25- Avukat, mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde ve her türlü merciilerde çalışan görevlilerle olan ilişkilerinde de meslek onuruna ve ağırbaşlılığına uygun tutum ve davranışlarını korur.

 

III- MESLEKTAŞLAR ARASI DAYANIŞMA VE İLİŞKİLER

 

26- Hiçbir avukat, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini kamuoyuna açıklayamaz. Bu yoldaki şikayetlerin merci’i yalnız barolardır.

27- Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini ve düşüncelerini açıkça belirtemez.

Bir avukat başka bir avukata karşı asil ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazı ile bildirir.

Bu kural, bilgi verme yükümlülüğü ile bağlı olarak baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin üçüncü şahısları aleyhine veya üçüncü şahısları Barolar ve TBB aleyhine açacağı davalar içinde geçerlidir.

Resmi ya da özel kuruluşlarda bağımlı olarak birlikte çalışan avukatlar, kadro görevleri ne olursa olsun, adalet ve eşitlik ilkelerinden ayrılmamağa ve iş dağıtımı, denetimi ve her türlü iş ilişkilerinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmaya özen göstermekle yükümlüdürler.

(Maddenin dördüncü fıkrası Eskişehir’de yapılın xıı. Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.)

28- Bir başka baro bölgesinde ilk kez bir davaya giden avukat o yer baro başkanına nezaket ziyaretinde bulunmaya gayret eder.

29- Bir meslektaşının ölümü veya başkaca nedenlerle baro başkanınca görevlendirilen avukat kabul edilebilir bir neden göstermeksizin bu görevi reddedemez.

30- Mesleki çalışmada avukatlar arasında usule ilişkin işlemlerde vedosya incelemelerinde dayanışma gereği sayılabilecek yardımlar ve kolaylıkları esirgemezler.

Duruşmaya geç kaldığı için hakkında gıyap kararı alınan avukat hemen gelmişse, diğer taraf vekili olan avukat gıyap kararının kaldırılmasını veya düzeltilmesini istemek zorundadır.

Bir başka yerdeki duruşmasına mazereti nedeniyle gidemeyen avukat, karşı taraf avukatı bir başka yerden geliyorsa mazeretini önceden meslektaşına bildirmelidir.

Avukatlar arasında “özeldir” kaydı taşıyan yazışmalar yazanın rızası alınmadan açıklanamz.

31- Avukat hasım tarafından ancak avukatı ile görüşebilir.

(Hasmının avukatı yok ise) avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım tarafla her temasından sonra avukat müvekkiline bilgi verir.

32- Avukat, dava türü ve usulü ne olursa olsun mahkemeye verdiği layiha ve önemli belgelerin birer örneğini (istenmesede) karşı taraf vekili meslektaşına verir.

33- Yanına stajyer almayı kabul eden avukat, stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiliyi gösterir ve olanaklarını hazırlar.

 

IV- İŞ SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER

 

34- Avukat müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açıklayabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir.

35- Avukat aynı davada birinin savunması öbürünün savunmasına zarar verebilecek durumda olan iki kişinin birden vekaletini kabul etmez.

36- Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat yararı çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz.

Ortak büroda çalışan avukatlar da, yararları çatışan kimseleri temsil etmemek kuralı ile bağlıdırlar.

37- Avukat meslek sırrı ile bağlıdır.

a- Tanıklıktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar.

Avukat davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileride sır sayar. Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü kaldırmaz.

b- Avukat, yardımcılarının, stajyerlerinin ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrına aykırı davranışlarını engelleyecek tedbirler alır.

38- Avukat kendisine teklif edilen işi gerekçe göstermeden de reddedebilir. Takdirine esas olan nedenleri açıklamak zorunda bırakılamaz.

Avukat zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez.

Avukat davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmağa dikkat edecektir.

39- İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse ikinci avukat işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.

40- Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça müvekkili adına açıklamada bulunamaz. Açıklamalarda adalete etkili olmak amacı güdülemez.

41- Avukat baktığı davada görevini savsıyarak, ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine bir yarar sağlayamaz.

42- Avukat işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.

43- Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.

Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.

44- Avukat müvekkilinden meslektaşlarına yönelecek sataşmaları önlemeye çalışır; gerekirse vekillikten çekilebilir.

45- Avukat “hapis hakkı”nı alacağı ile oranlı olarak kullanabilir.

46- Adli Müzaheretle görülen işler, başkaca işlere gösterilen özenle yürütülür.

47- Ücret davası açacak avukat önce baro yönetim kuruluna bilgi verir. Bu konuda baro yönetim kurulunun görüşünü bildirme yetkisi vardır.

 

V- AVUKATLARIN BAROLARLA VE TBB İLE İLİŞKİLERİ

 

48- Baro Başkanlığı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevleri bir kişide birleşemez.

 

VI- YÜRÜRLÜK, UYGULAMA ALANI

 

49- Yukarıdaki meslek kurallarının sürekli gelişimini sağlamak üzere Barolar, Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna gündeme ilişkin hükümlere uyma şartı ile yeni teklifler getirebilir.

50- Yukarıda yazılı meslek kuralları Türkiye Barolar birliğinin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve Türkiye Barolar Birliğini 8-9 Ocak 1971 tarihli IV Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve Türkiye Barolar Birliği Bülteninde yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 

 

Not: Meslek kuralları 26 Ocak 1971 tarihli ve 5 sayılı TBB Bülteninde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.AVRUPA TOPLULUĞU AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

 

1- GİRİŞ

1-1   Avukatın Görevi

Hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda, avukat önemli bir role sahiptir. Görev kanun çerçevesi içinde sadece bir vekaletin sadık uygulaması ile sınırlı değildir.Bir hukuk devletinde avukat, hem adalete, hem de hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu yargılamaya tabi kişiler için de vazgeçilmezdir. O, müvekkilinin hem savunucusu, hem danışmanıdır.

Avukat:

-          Müvekkiline,

-          Nezdinde müvekkilini temsil ettiği, ya da yardımcı olduğu mahkemelere ve diğer yetkili makamlar,

-          Genel olarak mesleğine ve özel meslektaşına,

-          Kendi koyduğu kurallara bağlı, bağımsız ve hür bir mesleğin devlet ve, diğer idari  makamları nezdinde insan haklarını ana unsur olarak kabul eden bir kamuoyuna karşı, bazen, görünüşte, çelişmeli gibi gözüken çeşitli görev ve yükümlülükler altına girmektedir.

-           

1-2   Meslek Kurallarının Mahiyeti

1.2.1 Serbest bir irade sonucu kabul edilen meslek kuralları, bir toplum yaşamı için vazgeçilmez olarak kabul edilen avukatlık mesleğinin en iyi şekilde çalışmasını garanti altına alır.

Bu kurallara uyulmaması avukat için bir disiplin cezasına çarptırılmakla sonuçlanır.

 

1.2.2 Her baronun örf ve adetlerinden kaynaklanan kendine özgü melsek kuralları vardır. Bu kurallar, sözkonusu üye devlette mesleğin faaliyet sahasına, mille mevzuata, adli ve idari uygulamaya uyum sağlar. Bu kuralları genelleştirmek ve köklerinden ayırmak ne doğru, ne de arzu edilen bir durumdur. Her baronun kendi meslek kuralları, çoğu zaman, aynı değerlere dayanan belli bir tabanı oluşturmaktadır.

 

1-3   Meslek Kurallarının Amaçları

 

1.3.1 Avrupa Topluluğunun giderek yerleşmesi ve avukatın bu topluluk içindeki çalışmalarının sınırlarötesi alanlarda yoğunlaşması sonucu, kamu yararı doğrultusunda, artık avukata aslen hangi baroya mensup olursa olsun topluluk içinde tabi olacağı tektip meslek kurallarının belirlenmesi zorunlu olmuştur.

 

Topluluk içinde uygulanacak meslek kurallarının bir tanımını yapmanın en önemli amacı, 22 Mart 1977 tarih ve 77/249 sayılı Topluluk talimatının 4üncü maddesinde öngörüldüğü üzere, değişik meslek kurallarının uygulanmasından ortaya çıkabilecek zorlukların önlenmesidir.

 

1.3.2 C.C.B.E. Bünyesinde toplanmış avukatlık mesleği ile ilgili kuruluşların temsilcileri, aşağıda hüküm altına alınmış kuralların,

-          Şimdiden AT barolarının ortak düşüncelerinin bir ifadesi olarak kabul edilmesini,

-          En kısa sürede ulusal ve/veya topluluk prosedürleri uyarınca, avukatın AT içindeki sınırlarötesi etkinliğine uygulanmasının sağlanması,

-          Meslek kurallarından ulusal düzeyde yapılacak her gözdengeçirme (revizyon) sırasında bu kurallarını dikkate alınmasını, böylelikle AT meslek kurallarının giderek artan bir ölçüde uyumunun sağlanmasını temenni etmektedirler.

Bu meslek kurallarının sınırlarötesi faaliyetlere uygulanması söz konusu olduğunda, avukat, üyesi bulunduğu baronun kuralları ile, ancak, bu sonuncuların, Avrupa Topluluğu Avukatları Meslek Kuralları ile bağdaştığı ölçüde bağlı olacaktır.

 

1-4   Ratione Personae (Kişi itibariyle yetki) Kuralının Uygulama Alanı

 

Aşağıdaki kurallar, Avrupa Topluluğu Avukatlarına, 22 Mart 1977 tarih ve 77/249 sayılı talimatnamede açıklandığı şekilde uygulanacaktır.

 

1.5. Ratione Materiae (Madde itibariyle yetki) Kuralının Uygulama Alanı

 

Milli sınırlar içinde uygulanabilecek kuralların gittikçe gelişme gösteren uyumuna engel olmamak şartıyla aşağıdaki kurallar, avukatın Avrupa Topluluğu içindeki sınırötesi etkinliklerine uygulanacaktır.Sınırötesi etkinliklerden anlaşılan:

a)       Diğer bir üye devlet avukatı ile mesleki ilişkiler,

b)       Avukatın şahsen bulunmadığı bir diğer üye devlette sürdürdüğü etkinlikler.

 

1-6   Tanımlar

 

Mesleki kuralların içinde yeralan deyimlerin hangi anlamda kullanıldığı aşağıda belirtilmiştir.“geldiği devlet” : Avukatın sınırötesi etkinlikte bulunduğu herhangi başka bir üye devleti, “karşılayan üye devlet” : Avukatların sınırötesi etkinlikte bulunduğu herhangi bir üye devleti, “yetki merci” : Avukatların disiplin kovuşturmalarını yapan ve meslek kurallarını belirleyen yetkili meslek kuruluş ya da kuruluşları veya ilgili üye devlet mercilerini ifade eder.

 

2- GENEL PRENSİPLER

 

2-1 Bağımsızlık

 

2.1.1   Avukat, üzerine düşen görevlerin çeşitliliği sebebiyle, hertürlü baskıdan, özellikle kendi menfaatlerinden ve dış etkenlerden neşet eden baskılardan arındırılmış tam bir bağımsızlığa sahip olmak durumundadır.Bu bağımsızlık, aynı zamanda, yargıcın bağımsızlığı ve adalete güven için de gereklidir. Dolayısıyla, avukat, bağımsızlığa hale gelmesini önemeli ve müvekkilini, hakimi ya da üçüncü şahısları memnun için meslek törelerini ihlalden kaçınmalıdır.

 

2.1.2   Bu bağımsızlık, adli makamlar nezdinde yürütülen faaliyetlerde olduğu kadar, örneğin bir hukuki mütalaa verirken de gereklidir. Çünkü, avukatın, müvekkiline, sırf onun gönlünü hoşetme kaygısı ile, veya herhangi bir dış etkenin tesiri altında kalarak verdiği hukuki mütalaanın gerçek bir değeri yoktur.

 

2-2        Güven ve Ahlaki Bütünlük

 

Avukatın samimiyeti, doğruluğu, dürüstlüğü ve namusu konusunda şüphe varsa güvene dayalı ilişkilerden sözedilemez.

 

2.3    Meslek Sırrı

 

2.3.1  Müvekkilinin sırlarının mutemedi olması ve kendisine özel bilgi ve mesajlar geçirilmesi avukatın görevinin gereğidir. Sırrın olmaz ise güven de olmaz. Dolayısıyla, meslek sırrını korumak, avukatın hem hakkı, hem de başlıca ve temel görevidir.

 

2.3.2   Avukat müvekkili veya müvekkilinin işleri çerçevesinde üçüncü şahıslar hakkında kendisine müvekkili tarafından verilmiş bütün gizli bilgilerle sırlara saygı göstermek zorundadır.

 

2.3.3 Bu zorunluluk zamanla sınırlı değildir.

 

2.3.4 Avukat, mesleki faaliyeti dolayısıyla kendisi ile işbirliği yapan herkesin ve yanında çalışanların meslek sırlarına saygı göstermelerini sağlar.

 

2.4 Başka Baroların Meslek Kurallarına Saygıları

 

Avrupa Topluluğu hukukunun uygulanması ile ilgili olarak (özellikle 22 Mart 1977 tarih ve 77/249 sayılı talimatının uygulanması açısından) bir üye devletin avukatı, hukuki faaliyetin yer alacağı (karşılayan) devletin barosunun meslek kurallarına uymak durumunda kalabilir. Bu durumda avukat, belli bir faaliyeti nedeniyle uymak zorunda olduğu meslek kuralları hakkında bilgi edinmek zorundadır.

 

2.5 Meslekte Bağdaşmayan İşler

 

2.5.1  Avukatın işlerini yürütmede kendisine gerekli olan bağımsızlığı temin etmek ve adalet mekanizmasının işleyişine, görevine uygun bir şekilde katkıda bulunabilmesi için bazı meslekler ya da görevlerin icrası avukatlık mesleği ile bağdaşamaz.

 

2.5.2  Faaliyetini başka bir üye devletin mahkemeleri ya da resmi makamları nezdinde sürdüren avukat, o üye devlette avukatlık mesleği ile bağdaşmayan işleri düzenleyen kurallara riayetle mükelleftir.

 

2.5.3   Kendi devleti dışında bir üye devletin topraklarına yerleşmiş bulunan avukat, avukatlık mesleği dışında ticari ya da diğer bir başka faaliyete girişmek istiyorsa, bulunduğu üye devletin avukatlarına uygulanan kurallara da uymak zorundadır.

 

2.6 Şahsi Reklam

 

2.6.1  Avukat, yasak olduğu yerde ne kendisi, ne de başkası vasıtasıyla hiçbir şahsi reklam yapamaz, yaptıramaz.

            Ayrıca, ancak bağlı bulunduğu baronun kurallarının izin verdiği ölçü içinde şahsi bir reklam verebilir veya verdirebilir.

 

2.6.2   Şahsi reklam, özellikle medya vasıtasıyla yapılacak şahsi reklam, ancak ilgili avukat bu reklamın mevcut ve ileride olması muhtemel müvekkillere yönelik ve sadece onların bulunduğu ülke sınırları içinde geçerliliğine izin veren baronun mensubu ise mümkün olacaktır. Sözkonusu reklamın başka bir ülkede yayınlanması karışıklığa neden olacaktır.

 

2.7 Müşterinin Menfaati

 

            Avukat,kanuni ve mesleki kurallara uygun olmak kaydıyla, müvekkilinin menfaatini, kendi şahsi menfaatlerinden, bir başka meslektaşınınkinden veya genel olarak avukatlık mesleğinin menfaatlerinden en iyi şekilde savunmak zorunluğundadır.

 

3- MÜVEKKİLLERLE İLİŞKİLER

 

3-1               Müvekkile İlişkilerin Başlangıcı ve Sonu

 

3.1.1  Avukat, müvekkili temsil eden bir başka avukat ya da yetkili bir merci tarafından görevlendirilmesi halleri dışında ancak müvekkilden vekalet aldıktan sonra harekete geçer.

 

3.1.2  Avukat müvekkilini en seri bir şekilde, özenle ve kendi vicdani kanaatine dayanarak savunur, tavsiyelerde bulunur. Kendisine emanet edilen görevlerin sorumluluğunu şahsen üstlenir. Müvekkilini, aldığı davanın gelişmelerinden haberdan eder.

 

3.1.3          Avukat, yeteneklerinin erşemediğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğu bir işi kabul etmez, meğer ki bu yeteneğe sahip bir başka avukatla iş yapıyor olsun.

Avukat diğer yükümlülükleri dolayısıyla acilen ilgilenmesinin imkansız olduğu bir davayı kabul edemez.

 

 

3.1.4          Belli bir işi takipten veya savunmadan vazgeçme hakkını haiz olan avukat bu çekinme hakkını müvekkiline zara vermeyecek bir şekilde kullanmalı ve müvekkilinin belli bir zaman süresi içinde başka bir meslektaşın yardımından faydalanabileceğinden emin olmalıdır.

 

3.2       Menfaatler Çatışması

 

3.2.1          Müvekillerin menfaatleri arasında bir ihtilaf olan ya da ihtilaf çıkabileceği yolunda kuvvetli ihtimal bulunan bir davada avukat, birden fazla müvekkilin danışmanı, temsilcisi ya da müdafi olarak görev yapamaz.

 

3.2.2          Avukat bir menfaat çatışmasının ortaya çıkması, meslek sırrına tecavüz ihtimali olması ya da bağımsızlığın tam olarak kullanılabilmesinin tehlikeye girdiği hallerde o dava ile ilgili olarak tüm müvekkillerinin işleri ilgilenmekten sakınacaktır.

 

3.2.3          Eski müvekkilin verdiği sırların açığa çıkması tehlikesinin bulunması ya da eski müvekkile ait işlerin bilinmesinin yeni müvekkili haksız bir şekilde elverişli duruma sokabileceği hallerde avukat o davayı kabul edemez.

 

 

3.2.4          Ortak büroda çalışan avukatlar konusunda 3.2.1’den 3.2.3’e kadar olan paragraflar hem ortak büroya hem de büroda çalışan avukatlara ayrı ayrı uygulanır.

 

3.3       Hasıl-ı Davaya İştirak Sözleşmesi

 

3.3.1    Avukat vekalet ücretini bir “hasıl-ı davaya “ iştirak sözleşmesi esas üzerinden tayin edemez.

 

3.3.1          Hasıl-ı davaya iştirak sözleşmesi avukatla müvekkili arasında, müvekkili ilgilendiren bir işin nihai olarak sonuçlanmasından önce yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile müvekkil dava sonucunun bir bölümünü avukata ödemeyi taahhüt eder. Bu bir miktar para, bir mal ya da kıymeti haiz herhangi bir şey olabilir.

 

 

3.3.3  Vekalet ücretinin avukatın üzerine aldığı bir davanın değeri üzerinden tayin edileceğini  öngören sözleşme resmi ücret tarifesine uygunsa ya da avukatın bağlı bulunduğu makam tarafından kabul ediliyorsa bir hasıl-ı davaya iştirak sözleşmesi teşkil etmez.

 

3.4       Vekalet Ücretinin Tayini

 

3.4.1          Avukat vekalet ücreti talebi konusunda müvekkiline bilgi vermeli ve ücretinin tutarı hakkaniyete uygun olmalıdır.

 

3.4.2          Müvekkil ile avukat arasında geçerli bir sözleşme ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekalet ücreti avukatın bağlı bulunduğu baronun kurallarına uygun olacaktır. Avukat birden fazla baronun üyesi bulunuyorsa uygulanacak kurallar avukat ile müvekkilinin en yakın irtibat halinde bulundukları baronun kurallarıdır.

 

3.5       Ücret ve Masraf Avansı

 

Avukat, masraflar ve/veya ücrete mahsuben bir avans ödenmesini talep ettiği zaman, bu avans işin gerektirdiği harcamalar ve vekalet ücretine biçilecek makul bir değerin üstünde olmamalıdır. Talep edilen avansın ödenmemesi durumunda avukat, 3.1.4 maddesi hükmüne riayet etmek kaydıyla sözkonusu davadan çekilme hakkını kullanabilir.

 

3.6       Vekalet Ücretinin Avukat Olmayan Birisi İle Paylaşılması

 

3.6.1          Aşağıdaki madde dışında, avukatın vekalet ücretini avukat olmayan bir kişi ile paylaşması  yasaktır

 

3.6.2          3-6-1’deki kural avukatın ölen meslektaşının mirasçılarına, ya da müstafi meslektaşına, bu meslektaşın müvekkillerine karşı halefi sıfatıyla temsil için ödenen ücret ya da tazminata uygulanamaz.

 

 

3.7       Adli Müzaharet

 

Müvekkil adli müzaharetten yararlanabilecek durumda ise avukat keyfiyeti ona bildirmekle yükümlüdür.

 

3.8       Müvekkilleri Hesabı

 

3.8.1          Avukat, herhangi bir zamanda müvekkilleri ya da 3 üncü bir şahıs adına aşağıda müvekkiller hesabı olarak anılan türden bir hesap tutuyorsa şu kurallara uymakla yükümlüdür.

 

3.8.1.1    Müvekkilin açıkça veya zımmen verdiği bir talimatla değişik bir uygulama söz konusu olmadıkça “müvekkil hesapları” daima bankada veya kamu kurumlarınca onaylanmış benzeri bir kuruluşta açık bir hesap tutulacak  ve avukat tarafından tahsil edilen tüm meblağlar bu hesapta toplanacaktır.

 

 

3.8.1.2 Avukat tarafından açılan müvekkil hesapların içeren her banka hesabının isimler hanesinde hesap ya da hesapların avukatın müvekkili ya da müvekkilleri adına olduğu belirtilmelidir.

 

3.8.1.3 Müvekkil hesaplarının yatırıldığı avukat hesabının daima, en az, avukatın elindeki müvekkileri hesabı oranında provizyonu bulunmalıdır.

 

3.8.1.4 Müvekkiller hesabı müvekkilin talebi üzerine, ya da müvekkilin kabul ettiği şartlarda tetkike açık olmalıdır.

 

3.8.1.5 Aksini öngören kanun hükmü Ya da ödemede bulunan müvekkilin açık ya da zımni muvafakatı dışında

 

a)       bir müvekkil için bir başka müvekkilin hesabından yapılan ödemeler.

b)       Avukat ücretine mahsuben avanslar da dahil olmak üzere müvekkil hesabından bir 3 üncü şahsın hesabına herhangi bir ödemede bulunmak yasaktır.

 

3.8.1.6 Avukat, müvekkiler hesabını, kendisine ait diğer hesaplardan ayrı tutarak müvekkiller hesabından gerçekleştirilen tüm işlemlerin eksiksiz ve sarih suretlerini çıkarır ve talepte bulunan müvekkiline verir.

 

3.8.1.7 Üye devletlerin yetkili makamları, belirledikleri kurallara uyulup uyulmadığını tetkik etmek ve uyulmamış olunması halinde müeyyidelerin uygulama amacı ve meslek sırrını korumak şartıyla, müvekkiller hesabına ilişkin belgeleri denetleme ve incelemeye yetkilidirler.

 

3.8.2 Aşağıda belirtilen hususlar saklı kalmak üzere, 3.8.1 maddede öngörülen kurallara halel gelmemek kaydıyla, başka bir üye devletteki mesleki faaliyeti çerçevesinde bir müvekkil hesabı bulunan avukat üyesi bulunduğu devletin barosunca uygulanan muhasebe ve depoya ilişkin kararlara uymak zorundadır.

 

3.8.3          Kabul eden üye devlette faaliyette bulunan avukat, aslen bağlı bulunduğu üye devlet ve kabul eden üye devletin yetkili makamlarının uzlaşmaları halinde, aslen bağlı bulunduğu üye devletin kurallarına uymak zorunda kalmaksızın sadece kabul eden devletin kurallarıyla bağlı tutulabilir. Bu durumda avukat, müvekkillerini, kabul eden devletin geçerli olan kurallarına uyduğunu bildirmek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

 

3.9       Mesleki Mesuliyet Sigortası

 

3.9.1          Avukat, mesleki sorumluluğu hususunda daima, faaliyet sebebiyle karşı karşıya bulunduğu riskin nitelik ve boyutlarıyla orantılı ölçüde sigortalanmış olmalıdır.

 

3.9.2.1 Aşağıdaki hususlar saklı kalmak üzere, bir başka üye devlette mesleki faaliyette bulunan avukat, aslen bağlı bulunduğu ülkede geçerli mesleki sorumluluk hususunda sigortalama yükümlülüğüne ilişkin hükümleri yerine getirmekle mükelleftir.

 

3.9.2.2 Aslen bağlı bulunduğu ülkede böyle bir sigorta yükümü altına giren avukat, bir başka üye devlette mesleki faaliyette bulunursa, sözkonusu sigortanın kabul eden üye devletteki faaliyetine teşmilini sağlamak için çaba göstermelidir.

 

3.9.2.3 Aslen bağlı olduğu ülkenin mevzuatı avukata böyle bir sigorta yükümlülüğü getirmiyorsa, ya da 3.9.2.2 maddede öngörülen sigortanın teşmili imkansız ise, avukat yine de kabul eden üye devletteki müvekkillerinin hizmeti için yürüttüğü mesleki faaliyeti ile ilgi olarak hiç değilse kabul eden devlette avukatlara getirilen zorunluluk ölçüsünde sigortalanmalıdır.Bu şekilde sigortalanmanın imkansız olması hali bu yükümlülüğe istisna teşkil eder.

 

3.9.2.4 Yukarıda kurallar uyarınca sigortalanması mümkün olmayan avukat bu sigortanın yokluğu sebebiyle zarara uğrama riski altına giren müvekkillerini bilgilendirmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 

3.9.2.5 Kabul eden üye devlette faaliyette bulunan avukat, aslen bağlı bulunduğu üye devlet ve kabul eden üye devletin yetkili makamlarının uzlaşmaları halinde sadece kabul eden üye devletin mesleki mesuliyet sigortasına ilişkin kurallarıyla bağlı tutulabilir. Bu halde avukat sigortasının, kabul eden devlette yürürlükte bulunan kurallara uygun olduğu hususunda müvekkillerini bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

4- HAKİMLERLE İLİŞKİLER

 

4.1- Yargı Mercilerinde Meslek Kurallarının Tatbiki

 

Bir üye devletin yargı mercii önüne çıkan ya da bir mercii önünde bir işleme katılan avukat o üye devletin meslek kurallarına uymak zorundadır.

 

4.2- Duruşmaların Vicahiliği Prensibi

 

       Avukat duruşmalarda daima vicahilik prensibine uymalıdır. Önceden karşı tarafın avukatını uyarmaksızın bir davanın konusu ile ilgili olarak hakimle temasa geçemez. Uygun bir zamanda karşı tarafın avukatına takdim etmeden hiçbir belgeyi, notu ya da benzeri dökümanı hakime sunamaz

.

4.3-Hakime Saygı

 

Avukat, hakimlik makamına karşı elinde gelen saygı ve dürüstlüğü göstermek ve kanun çerçevesinde kalmak kaydıyla müvekkilini kendi vicdanına göre ve müvekkilin menfaatlarının korunması hususunda en uygun yolu seçerek savunacak.

 

4.4- Asılsız ya da Hataya Sevkedici Bilgiler

 

Avukat asla, asılsız ya da hataya sevkedici nitelikte bilgiyi hakime, bilerek vermemelidir.

 

4.5- Hakem ve Benzersiz İşlevleri Olan Şahıslara İlişkin Hüküler

 

Avukatın hakimle olan ilişkilerine uygulanan hükümler hakem, bilirkişi ya da arızi de olsa hakem ya da hakeme yardımla yükümlü kişi ile olan ilişkilerde de uygulanır.

 

5- AVUKATLARARASI İLİŞKİLER

 

5.1- Mesleki Dayanışma

 

5.1.1 Mesleki dayanışma, avukatlar arasında müvekkilin menfaatine ve gereksiz davaları bertaraf etmeye yönelik güven ilişkilerinin mevcudiyetini gerektirir. Mesleki dayanışma avukatın menfaatlerini asla adaletin ya da yargılananın menfaatleriyle çatışma haline sokmamalıdır.

 

5.1.2 Avukat, bir başka üye devlete mensup bir avukatı meslektaş bilerek ona bir meslektaşa yaraşır biçimde ve dürüst davranacaktır.

 

5.2   Avukatlar ve çeşitli Devlet Arasında Dayanışma

 

5.2.1 üye bir devlet mensup bir meslektaşının talepte bulunduğu her avukat yetkili ve yeterli bulmadığı bir davayı almaktan kaçınmakla yükümlüdür. Arzulanan hizmeti verebilecek bir avukatın temasa geçebilmesi için meslektaşına yardım etmelidir.

 

5.3   Avukatlararası Haberleşme

 

5.3.1 Üye bir devletteki meslektaşına gizli nitelikte bir haber yollayan avukat bu arzusunu açıkça belirtmelidir

.

5.3.2 Muhaberatın gizliliği niteliğini koruyabilecek bir durumda olmayan avukat muhtevayı açıklamadan haberi geri yollamalıdır.

 

5.4   Müvekkil Bulma Ücreti

 

5.4.1 Avukat bir meslektaşı veya bir 3 üncü kişi vasıtasıyla temasa geçtiği bir müvekkili tavsiyeleriyle yönlendirmesi karşılığı olarak bir ücret, komisyon ya  da benzeri bir maddi karşılık talep ve kabul edemez.

 

5.4.2 Avukat, kimseye, bir müvekkili tanıştırması karşılığında bir ücret, komisyon ya da benzeri maddi bir karşılık ödeyemez.

 

5.5.  Karşı Tarafla İlişki

 

Avukat, belirli her davada başka bir avukat tarafından temsil olduğunun ya da yardım gördüğünü bildiği karşı tarafla doğrudan ilişkiye geçemez eğer ki meslektaşı kendisine haber verilmesi şartıyla buna muvafakat etmiş olsun.

 

5.6   Avukat Değişimi

 

5.6.1 Avukat, berili bir davada müvekkilin menfaatlerinin savunulması hususunda bir başka avukata halef olabilir. İleride 5.6.2’ de öngörülen hüküm mahfuz kalmak kaydıyla selefini uyarmak ve ona ilişkin masraf ve ücretin ödenmesiyle ilgili önlemlerin alındığından emin olmak zorundadır.

 

5.6.2 5.6.1 maddede öngörülen şartlar yerine getirilmeden önce müvekkilin menfaati acil önlemler alınmasını gerektiriyorsa, avukat selefine derhal bilgi vermek şartıyla bu önlemleri alabilir.

 

5.7  Maddi Mesuliyet

 

Çeşitli üye devlet barolarına mensup avukatlar arasındaki mesleki ilişkilerde, bir meslektaşını bir müvekkile tavsiye ya da takdimle yetinmeyip,bir davayı temas halinde olduğu bir avukata teslim eden ya da ona danışan avukat, müvekkilin ihmali halinde dahi, yabancı avukat danışmadan kaynaklanan ücret, masraf ve günlük harcamaları ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte ilgili avukatlar, ilişkilerini başında, konuyla ilgili farklı hükümler getirebilirler. Bundan başka, avukat, her zaman kişisel sorumluluğundan çekinme kararını yabancı meslektaşına bildirmeden önce ortaya çıkan  ücret, masraf ve günlük harcama tutarını sınırlı tutabilir.

 

5.8 Genç, Avukatların Yetiştirilmesi

 

Çeşitli üye devletlere  mensup avukatlar arasındaki işbirliği ve güveni müvekkillerin menfaatine yönelik olarak güçlendirmek amacıyla, çeşitli üye devletlerin kanunları ve usul kurallarına daha iyi vakıf olunmasını teşvik etmek gerekir. Avukat, bu amaca yönelik olarak başka üye devletlerden gelen genç meslektaşlarının yetiştirilmelerini sağlamayı, kişisel bir görev olarak kabul edecektir.

 

5.9  Üye Devlet Avukatları Arasında İhtilaflar

 

5.9.1 Bir avukat, başka bir üye devlete mensup meslektaşının meslek kurallarından birini çiğnediği kanaatine varırsa, öncelikle meslektaşının dikkatini çekmekle yükümlüdür.

 

5.9.2 Birkaç üye devlete mensup avukatlar arasında mesleki nitelikte bir ihtilafın çıkması halinde, taraflar meseleyi önce dostça yöntemlerle halletmeye çalışmalıdırlar.

 

5.9.3 Avukat, 5.9.1 ve 5.9.2 maddelerde öngörülen türden bir ihtilafla ilgili olarak bir başka üye devlete mensup bir meslektaşına karşı dava yoluna gitmeden önce, ilgili  baroların dostça bir çözüme yönelik olarak yardımlarını sağlamak açısından kendi devletinin ve diğer meslektaşının devletinin barolarına haber vermekle yükümlüdür.


  
6.10.2015 19:23:58

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement