Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

İstinafta eski hale getirme usulü nasıldır? - CezaÖncelikle yedi gün olan istinafa başvuru süresi bakımından eski hale getirme usulünü inceleyecek olursak;

İstinaf kanun yoluna başvurulması imkanı olan bir karar verildiğinde, CMK’nın 34/2.maddesi gereğince kararda, başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve şekilleri ile bir-likte süresi de gösterilecektir.


Eski hale getirmeye ilişkin genel tanımlama ve düzenleme olan CMK’nın 40.madde-sine göre kusuru olmaksızın yedi günlük istinaf süresini geçirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir. İstinaf kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmeme-si halinde de, kişi kusursuz sayılır.


Eski hale getirme, esasında bir süreye uyamayan kişinin kaybettiği hakkı ona yeniden sağlama olanağını veren bir kurumdur. Koşulları; kişinin mücbir nedenler, yani dıştan gelen, failin bilinç ve iradesinin sonucu olmayan ve failin karşı koyamayacağı ve önleye-meyeceği bir kuvvetin etkisiyle veya failin sakınması olanağı bulunmayan kaza, rastlantı, maddî zorlama gibi olaylar sonucu süreye uyamamış olmasıdır. Böyle bir hal nedeniyle süreye uyamamış bulunan kişi eski hale getirme isteminde bulunacaktır. 40.maddede söz edilen kusuru olmaksızın teriminden mücbir sebepler veya beklenilmeyen veya sakınıl-ması kabil olmayan hadiseler anlaşılmalıdır. Bu anlamda önceden öngörülmeyen ve önlenebilmesi mümkün olmayan genel olarak dış etkenlerin sonucu oluşan hallerdir. Örneğin, deprem, sel baskını, ağır hastalık gibi.


Öte yandan ikinci fıkra yeni bir kusursuzluk sebebi daha yaratmıştır. Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişi kusursuz sayılır.


CMK’nın istinafa ilişkin bölümünde yer alan ve sanığın istinafa başvurusu bakımın-dan eski hale getirmeyi düzenleyen CMK’nın 274.maddesine göre ise “sanık, yokluğun-da aleyhine verilen hükümlere karşı eski hâle getirme isteminde bulunabilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf süresi işler. Sanığın eski hâle getirme isteminde bulunduğu hâllerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu hâlde istinaf istemi ile ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar ertelenir.”


Sanığın istinaf başvuru süresine ilişkin CKM.nun 274.maddesindeki eski hale getir-meye yönelik düzenleme sanığın dışındaki istinaf kanun yoluna başvuru hakkı olanların eski hale getirme taleplerini kaldırmaya yönelik olmayıp, CMK’nın 40.maddesi dikkate alındığında yukarıda açıklanan ve istinafa gidebilecek olanlarında istinaf istemine ilişkin süreye yönelik eski hale getirme isteyebileceklerini kabul etmek gerekecektir.


Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir.(CMK m.41/1)


İstinaf başvurusuna ilişkin yedi günlük süreye yönelik eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan ( kararı veren) mahkemeye verilir. Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusu-ru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir.(CMK m.41/2)Dilekçede süreye uyulmamasında, kusuru olmadığına ilişkin olguları ve varsa bel-geleri de ekleyerek açıklanması gerekir. Örneğin; hastalığı sebebiyle hastanede yattığını inandırıcı biçimde ve gerektiğinde hekim raporunu ekleyerek açıklaması zorunludur.


Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir.(CMK m.42/1).


Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir. Reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini dur-durmaz. Ancak, mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.(CMK m.42)


İstinaf muhakemesindeki hak düşürücü süreler kusur olmaksızın kaçırıldığı takdirde de, CMK’nın 40, 41 ve 42. maddelerindeki eski hale getirmeye ilişkin genel düzenleme istinaf muhakemesinde de geçerli olacaktır. İstinaf muhakemesine ilişkin sürelere yönelik eski hale getirme talebine BAM ceza dairesi karar verecektir ve vereceği kararlar kesindir. Ret kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Ancak temyiz süresine ilişkin eski hale getirme başvurusu temyiz başvuru ile birlikte istinaf mahkemesine yapılacak, karar ise Yargıtay’ca verilecektir.

  
17.4.2016 08:24:32

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim