İstinafta itiraz edilebilecek kararlar nelerdir? - Ceza

Makaleler

İstinaf mahkemesi ara kararlarına karşı itiraz yolu açık mıdır?


Kural olarak hâkim kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilirken kanunun açıkça gös-terdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. İstinaf isteminin kabul edilmesi ve ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın yeniden görülmesine karar verilerek duruşma açılması halinde, Ceza Muhakemesi Kanununun duruşma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır (CMK 282/1). Başka bir anlatımla, istinaf mahkemesi de, tıpkı diğer mahkemeler gibi yargılamaya ilişkin pek çok kararlar verir. Kanunun itirazı mümkün kıldığı hâkim kararları ile, mahkeme kararlarının istinaf mahkemesi tarafından verilmesi halinde de, bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Başka bir ifade ile, ilk derece mahkemelerince verilen ve itiraz yoluna gidilen kararların istinaf mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu kararlara karşı da itiraz yoluna gidilebilir. Burada önem-li olan kararı hangi mahkemenin verdiği değil, kararın niteliği, yani, itirazın mümkün olup olmadığı hususudur.


İstinafta itirazı inceleme usulü nedir?


İtiraz, kararı veren mercie yapılır. Kararına itiraz edilecek hâkim ve mahkeme, itirazı yerinde görürse düzeltir, yerinde görmezse en çok üç gün içinde incelemeye yetkili mer-cie gönderir. İstinaf mahkemesinde karar mahkeme üyesi tarafından alınmış ise, bu karara karşı yapılan itiraz görevli olduğu daire başkanı tarafından incelenir. Örneğin; İstinaf mahkemesinde yargılanmanın yenilenmesi istemi halinde, mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin toplanması için bir naip hâkimi görevlendi-rebilir. Bu hâkim tarafından delillerin toplanmasına ilişkin, gözlem altına alma, beden muayenesi, elkoyma gibi kararlar verilebilir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidildiğinde itiraz üyenin görevli olduğu daire başkanı tarafından incelenecektir. İstinaf mahkemeleri heyet halinde çalışan mahkemeler olması nedeniyle kararların çoğu mahkeme tarafından alınacaktır. Kararın, mahkeme tarafından alınması halinde itiraz, numara itibariyle izleyen ceza dairesi tarafından incelenir. Şayet karar, daire başkanı tarafından alınmış ise itiraz yine numara itibariyle izleyen ceza dairesi tarafından incelenir.


İstinaf mahkemesinde itiraz yoluyla incelenecek kararlar nelerdir?


İlk derece mahkemeleri tarafından verilen hakimlik veya mahkeme kararlarının, nihai karar verilmeden önce itiraz yoluyla istinaf mahkemesi tarafından incelenmesi mümkün değildir. Bu kararlar ancak istinaf kanunyolu denetimi sırasında incelenebilir.


İstinaf mahkemesinin ön inceleme sırasında vereceği yetkisizlik kararı, Kanunun 18. maddesi gereği itiraza tabidir. İnceleme evresinde koruma tedbirleriyle ilgili olarak verilen kararlar da itiraza tabi olacaktır.


İstinaf mahkemesi tarafından duruşma açılması halinde, CMK 282. maddede sayılan istisnalar haricinde Kanunun duruşmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Kanun, duruşma ve verilecek kararlar bakımından istinaf mahkemelerine özel bir düzenleme getirmemiştir. İtiraz bakımından aynı kurallar istinaf mahkemesi bakımından da geçerlidir. Yani genel kural olarak hâkim kararları, Kanunun açıkça gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilecektir. Bu tür itiraza tabi ara kararlarına örnek olarak; tanık-lara ilişkin disiplin hapsi (m.60/4 CMK), gözlem altına alma (m.74/4 CMK), beden muayenesi (m.75/6, 76/5 CMK), tutuklama kararı (m.101/5), tutukluluk halinin devamı-na ilişkin karar (m.104/2 CMK), adli kontrol (m. 111 CMK), elkonulan eşyanın geri ver-ilmesi isteminin reddi (m. 131 CMK), müdafilik görevinden yasaklama kararlarını (m.151/4 CMK) sayabiliriz.


Bunlardan ayrıca CMK’nın 5560 sayılı Kanunla değişik 231. maddesi uyarınca verilecek olan ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararı da itiraza tabi kararlardandır.

Önceki Haber

İstinaf dairelei arasında çelişkili kararları , İçtihat farklılığını gidermeyi sağlayan yasal yollar nelerdir? - Ceza

Sonraki Haber

İstinafta temyiz nedenleri nelerdir? - Ceza

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap