Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Alacaklı tercihini takip tarihindeki kur üzerinden TL'ye çevirerek icra takibi yapması halindeKanun:3095    Madde:4

İcra Dosyası ve Tüm Dosya Kapsamı Topluca Değerlendirildiğinde;
İcra dosyası incelendiğinde alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapıldığı, davanın süresinde olduğu anlaşılmış, faize itiraz hususunda dosya konusunda uzman Bilirkişi Hüseyin Deniz'e tevdii edilmiş, mahkememize sunulan 15/06/2015 havale tarihli bilirkişi raporu göz önünde bulundurularak alacaklı tercihini takip tarihindeki kur üzerinden TL'ye çevirerek kullanıp, alacağını TL olarak istediği için; alacaklı vade tarihi ile takip tarihi arasında işlemiş temerrüt faizini yabancı para olarak -sözleşmede daha yüksek akti veya temerrüt faizi hesaplanmamış ise Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranına göre hesaplayıp (3095. S.K.nun 4/a) takip tarihindeki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk parası olarak talep edecek, takip tarihinden itibaren de TL asıl alacağa 3095 sayılı yasanın 2/2 maddesi gereğince ticari yasal faiz isteyebilecektir, faiz hesaplaması bir yıllık dönemlerle yapılacak, yıl 365 gün üzerinden hesaplanacaktır. Tüm bunlara göre fazla talep edilen 14.727,60 TL işlemiş faize ilişkin davanın kabulüne karar verilmiş ve sonuçta aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1-Davacının davasının KABULÜNE, takibe konu... İcra Müdürlüğünün 2015/5536 sayılı dosyasında ayrıntısı bilirkişi raporunda gösterildiği üzere fazla talep edilen 14.727,60 TL faize ilişkin kısmının İPTALİNE, takip tarihi itibari ile toplam 81.413,83 TL üzerinden TAKİBİN DEVAMINA 
2-Davacının yaptığı 312,60 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 500,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
4-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,
Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı tefhim tarihinden itibaren 10 gün süre içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 1

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim