Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Banka hesabının haczine İİK 89 itiraz üzerine verilen karar şikayet - istihkak niteliğindedirKanun:2004    Madde:89

İİK 89/1 maddesi gereğince davacı üçüncü kişi olan bankaya haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.
Davacı banka haciz ihbarnamesine süresi içinde “Bankadaki paranın 18.000,01 TL'lik kısmının rehinli olduğunu” belirtilerek, kayıtlara haczin işlendiği , ancak bankanın doğmuş ve doğacak alacakları ödendikten sonra ve diğer hacizlerden arta kalan bir miktar var ise bu miktarın icra dosyasına gönderileceği bildirilmiştir.
İcra Müdrülüğü de hacizlerinden önce haciz bulunmaması kaydıyla banka hesabındaki söz konusu paranın icra müdürlüğü hesabına yatırılması 17 Ağustos 2015 tarihli kararı doğrultusunda müzekkere ile istenmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2011/12 esas, 2012/242 sayılı içtihadı şu şekildedir : “rehin hakkı banka ile müşterisi arasında imzalanan sözleşmede de yer aldığından bankanın borçlusuna karşı ileri sürebileceği rehin hakkını, borçlunun alacaklısına karşı da istihkak iddiası olarak ileri sürebileceğinin kabulü gerekir.Bu nedenle; üçüncü (3.) kişi şikayetçi bankanın gönderilen 1.haciz ihbarnamesine süresi içerisinde itiraz etmesi üzerine karşı taraf/alacaklının, üçüncü (3.) kişi bankanın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat etmesi gerekir.Yerel Mahkemece, şikayetçinin talebinin özünde istihkak iddiası niteliğinde olduğu göz ardı edilerek açıklanan gerekler de yerine getirilmeksizin eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile şikayetin reddi yönünde direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Direnme kararı, açıklanan bu değişik gerekçeyle bozulmalıdır.”

Görüldüğü üzere banka ile borçlu arasına imzalanan sözleşmeler gereği hesaplar üzerinde rehin hakkı bulunduğu iddiası istihkak iddiası niteliğindedir. Bankanın İİK 89/1 haciz ihbarnamesine bu gerekçe ile itiraz edilmesi üzerine bu itirazın istihkak iddiası olarak kabul edilerek 3. kişi elinde haczedilmesi nedenyle alacaklı tarafa İİK 99. maddesi gereğince istihkak davası açmak üzere süre vermesi gerekmektedir. Bu gerekliliğe uymayıp 17 Ağustos 2015 tarihli kararın verilip, bu karar doğrultusunda banka hesabındaki söz konusu paranın icra müdürlüğü hesabına yatırılması müzekkere yazılması hukuka uygun bulunmamış ve şikayetin kabulüne karar verilerek icra müdürlüğünün bu kararının iptaline karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim