Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Belediyelerin karışık-havuz hesapları haciz edilebilirKanun:5393    Madde:15

 

Davacı vekili dilekçesinde belediyeye ait banka hesapları,posta çeki hesabı ve gayrimenkuller üzerine konan hacizlerin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinde;" Belediyenin kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile, belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç gelirleri haczedilemez." düzenlemesine yer verilmiştir. Bu maddeye göre belediyenin haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması zorunludur.
Ayrıca 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediylere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun'un 7.maddesinde; bu kanunda, belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda verilmesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu düzenlenmiştir.
İcra İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür.Bir malın haczedilememesi için yasal düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorunlanması gerekir.
Somut olayda haciz konulan borçlu belediyenin banka hesaplarında vergi, resim ve harç gelirleri olduğu gibi haczi kabil paralarında bulunduğu görülmektedir. Haczedilen hesap bu hali ile havuz niteliğindedir.Hesabın sürekli işlem görüyor olması ve sürekli yatan ve çekilen paraların bulunması karşısında kalan bakiyenin vergi,resim ve harç gelirinden mi yoksa haczi kabil paralardan mı oluştuğunun belirlenmesine imkan yoktur.Bu şekilde haczi kabil olmayan paralar ile haczi kabil olan paraları karıştırmak suretiyle havuz hesabı oluşturan borçlu belediyenin iddiasını ispat imkanını kendisi kaldırmıştır.Borçlu belediyenin haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paralarını ayrı hesaplarda tutması yerine havuz hesabı oluşturmasında iyi niyetle bağdaşmayacağı tartışmasızdır. Böyle bir davranış AİHM'nin AİHS'nin 6 s 1. ve Ek 1 no'lu Protokol'ün 1.maddelerinin ihlali sonucunu doğuracağı gibi hakkınd kötüye kullanılması niteliğinde de bulunmakla hukukça korunamayacağı muhakkaktır. Buna göre borçlu belediyenin hesaplardaki paralarının haczedilemeyeceğini ispatlayamadığının kabulü gerekir.
Öte yandan borçlu belediyece haczi kabil olmayan paraları ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanması ve birbirine karıştırılması haczedilmezlik hakkından feragat olarak kabul edilmelidir.
Bu durumda davacının banka hesaplarına ilişkin haczedilmezlik şikayetinin reddine karar vermek gerektiği anlaşılmıştır.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim