Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Çek - ödemeden men yasağı - icra takibine engel değildirKanun:6102    Madde:799

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Takip dayanağı çekin ödemen men edildiğini,çekte TTK.nın 711.maddesinin 3.fıkrasını uygulandığını,çekin vadesinin gelmeden bankaya ibraz edildiğini bu nedenle icra takibinin iptaline ve müvekkili şirket lehine mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince takip yapılamayacağını bu nedenle itiraz ve şikayetlerin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
İstanbul 1. İcra Müdürlüğünün 2008/24113 esas sayılı dosyasından başlatılan takibe dayanak teşkil eden çekle ilgili olarak keşidecinin muhatabı ödemen men etmesinin alacaklının çeke ilişkin takip hakkını ortadan kaldırmaz. 
Takip konusu belge TTK. 692.maddesinde yazılı unsurları taşıdığı cihetle çek niteliğindedir. 
TTK.707 maddesine göre çek görüldüğünde ödenir, buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmünde sayılır. 
Keşide günü olarak gösterilen günden önce ibraz olunan bir çekin ibraz günü ödenmesi lazımdır. İbraz günü çekin karşılığının bulunmadığı banka meşruhatından anlaşıldığından alacaklının bu çeke dayanarak takip açmasında kanun hükümlerine aykırı düşen bir husus yoktur.(Y.12.HD.21,09,1981 T.5202/6868) Yine, çekte keşide tarihinin gg/aa/yyyy yerine yine herkesçe tereddütsüz anlaşılabilen ve uluslararası kullanımı bulunan gg/aa/yy formatına göre yazılması da kambiyo vasfını etkilemez.
Davacının ileri sürdüğü şikayetine konu hususların halli İİK.nun 170a maddesine taalluk ettiği ve bu maddeye göre davanın reddi ya da kabulü halinde taraflar yararına inkar tazminatı öngörülmediğinden, davalı yanın bu yöndeki talebinin de reddi gereklidir. 
H Ü K Ü M : Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin REDDİNE,
2- Davalı yanın inkar tazminatı talebinin şartları oluşmadığından REDDİNE,
3-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
5-Davalı tarafın yapmış olduğu belgelenen 118.30 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 360.00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Dair tebliğden veya tevhimden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzünde verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim