Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haciz fekki ret - İSKİKanun:2942    Madde:0

30.6.2010 tarihinde yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa 5999 sayılı yasa ile eklenen geçici 6.maddede kesinleşen mahkeme kararına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere ihtiyaç olması halinde idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden %2 pay ayrılır. Kesinleşen alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde, ödemeler sonraki yıllara sari olacak şekilde garameten ve taksitle gerçekleştirilir. Taksitlendirmede bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınır. Taksitli ödeme süresince 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir... Bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal hak ve alacakları haczedilemez. hükmü yer almaktadır. Yine, 25.2.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı geçici 2.maddesinde bu kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 yıl süreyle geçerli olmak üzere 4.1.83 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6.maddesi hükmü, 4.11.83 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 Sayılı Kanununun geçici 6.maddesinin 7.fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere ihtiyaç olması halinde idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca %5 pay ayrılır. hükmü getirilmiştir. Getirilen bu hükümler şeklen de, esasen de keyfilik ve alacaklılar arasında eşitsizlik ve dahi alacaklı yönünden mağduriyet yaratacak mahiyette olup, sosyal devlette ilama karşı mevcut hükmün uygulanması olanaklı gözükmemektedir. Gerek 5999, gerek 6111 sayılı yasalar ile getirilen hükümler AİHS hükümlerine de aykırı olup, bu konuda T.C. Devleti'nin mahkum olduğu kararların bulunduğu izahtan uzaktır. Nitekim, T.C. Devletinin de onayladığı ve taraf olduğu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 1.no.lu protokolün 1.maddesine göre, her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkının bulunduğu, keza Anayasamızın 90/son maddesine göre, T.C. Devleti'nin taraf olduğu Uluslararası Anlaşmaların kanun hükmünde bulunduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin Milletlerarası Anlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde çıkacak uyuşmazlıklarda Uluslararası Anlaşma Hükümlerinin esas alınması gerektiği de tartışmadan uzaktır. O halde yasalarımızda mevcut düzenleme, İnsan Hakları Sözleşmesi ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde, ilama dayalı alacağın icra takibi yolu ile tahsilinin engellenmesinin haklı ve yasal olmadığı, keza tazminat konulu ilamın takibe konulması için kesinleşmesinin de zorunlu olmadığı anlaşılıp kabul edilmekle, borçlu İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şikayetin reddine karar vermek yasal ve yerinde görülmüştür. 
Bu itibarla; 
H Ü K Ü M :
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Şikayetçinin yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi

Taner Erdoğan
İlgili Örnekler
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim