Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haciz ihbarnamesi - Doğacak alacaklar yönünden 89-1Kanun:2004    Madde:89

Davalı alacaklı ücünçü kişi ile borçlu arasında ki mevcut bir huku ki ilişki nedeniyle borçlunun ileride (yakın tarihte) 3.kişi nezdinde doğabilecek alacağının İİK.89 maddesine göre haczi mümkündür. Doğacak alacağın miktarının önceden belirlenmesi önem taşımayacağı yargıtayın (Y.12.HD.08,03,2002-3683/4795)-(Y.19.HD.23,09,1999-4545/51074) sayılı kararlarında süreklilik kazanmıştır.

Belirtilen içtihatlar doğrultusunda takip borçlusunun 3.kişide ki müstakbel alacağının haczi mümkün olup haciz sırasında alacağının doğmuş olması gerekmediğinden alacağın doğumunun ihtimal dahilinde olması yeterli olmakla şikayetin reddine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M :

Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;

1-Şikayetin REDDİNE,

2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,

3-Şikayetçinin yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 300 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine

Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi
Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan husus borçlu ile davalı 3. Kişi arasındaki ilişki kira ilişkisi olduğudur. Davalı taraf, kira ücreti olarak ödenecek miktarın fatura düzenlenmesi ile belirli hale gelip muaccel olduğunu, muaccel olmayan alacağın haczinin mümkün olmadığı iddia etmiştir.


İleride doğacak alacakların haciz ihbarnamesi ile haczi mümkün değildir. Bunun nedeni doğması muhtemel bir alacağın miktarının haciz ihbarnamesinin tebliğ anında 3. Kişi borçlu tarafından bilinmesinin mümkün olmamasıdır. Ancak kira alacakları gibi dönemsel, rutin, gelecek aylarda doğacak alacağın miktarı belirli olan alacakların haciz ihbarnamesi ile haczi mümkündür. Haciz ihbarnamesi ile haczedilecek doğması muhtemel alacağın muaccel olmasına da gerek bulunmamaktadır. Alacağın doğması ile birlikte haczedilmiş sayılıp, muaccel olduğu tarih itibariyle de dosyaya celbi talep edilebilir hale gelirler.Tüm açıklamalar ışığı altında haciz ihbarnamesinin tebliğ anında rutin ödeme kapsamında kalıp, haciz ihbarnamesi ile  haczedilebilir kira alacağı ilişkisi borçlu ile davalı 3. Kişi arasında mevcut olup, haciz ihbarnamesi ile doğacak kira alacakları haczedilmiştir. Bilirkişi rapor ile sabit olduğu üzere de haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinden sonra kira ilişkisi nedeniyle haciz ihbarnamesindeki miktarın üzerinde kira borcu doğmuş olup, haciz ihbarnamesindeki miktar kadar para davalı 3. Kişi zimmetinde olup, davalı aleyhine İİK 89/4. Maddesi gereğince tazminata hükmedilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 


  İleride doğacak / müstakbel alacakların haczi

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim