Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Harç - Banka - Yeni düzenlemeKanun:492    Madde:127

Şikayet eden banka vekili dilekçesinde İstanbul 1.İcra Müdürlüğünün 2009/2653 E sayılı dosyasında harç muafiyet taleplerinin reddine dair 26.01.2009 tarihli yasaya aykırı memur kararının kaldırılarak 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun123/3 maddesi, Maliye Bakanlığı tebliği ve emsal mahkeme kararları uyarınca ödenen harcın müvekkili bankaya iadesine karar verilmesini istemiştir. 
06,06,2008 tarihinde yürürlüğe giren 04,06,2008 tarih ve 5766 sayılı Kanunun 11/ç maddesiyle , 492 sayılı Harçlar Kanunun 123/son madesi yeniden düzenlenmiş ve son fıkrada yer alan " harca tabi tutulamaz" ibaresi " bu Kanunda" yazılı harçlardan müstesnadır" şeklinde değiştirilmiştir. İstisna ve muafiyet kavramları vergi hukukunda ayrı ayrı düzenlenmiş olup ; istisna bir işleme muafiyet ise şahsa ilişkindir. Madde açıkça müstesna ifadesi kullanmış olması karşısında yapılan bu son değişiklikle banklara Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler alacaklı- borçlu ayrımı yapılmaksızın 492 sayılı Harçlar Kanununda yer alan yargı harçlarından da müstesna tutulmuştur.Nitekim maddenin gerekçesinde bu değişiklik "492 sayılı Harçlar Kanunun 123.maddesinde kredilere ilişkin istisna hükmünün yargı harçlarını da kapsamı içine aldığı hususu açıklığa kavuşturularak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır" şeklinde ifade edilmiştir. Diğer taraftan bu durum Yüksek Danıştayın 9.Dairesinin bu yöndeki yerleşmiş bir çok kararı ile de kabul edilmiş bulunmaktadır. (Danıştay 9.Dairesi 20,10,2008 T.2006/4958 E. 2008/4769 K 15,10,2008 T.2007/3486 E, 2008/4610 K.15,10,2008 T.2005/3203 E, 2008/4591 K, 15,10,2008 T. 2006/84 E, 2008/4597 )
Açıklanan nedenlerle ve yeni oluşan bu durum karşısında bankalar yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin olarak icra dairelerinde yapılacak işlemlerin 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan ve aynı Kanun'da yer alması nedeniyle de başvuru harcı , peşin harç ve vekalet ücreti ve vekalet harcından müstesna olduğunun kabulü gerekir.

Somut olayda şikayetçi banka tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile icra takibi yapıldığı anlaşıldığından yukarıda belirtilen yasa hükmünün uygulama yeri olmadığı anlaşıldığından 
Somut olayda şikayetçi banka tarafından borçluya kullanıdırılan kredinin geri ödenmesini temin amacıyla icra takibi yapıldığı anlaşıldığından ve dolayısıyla yukarıda belirtilen yasa hükmü gereğince anılan icra takibinin başvuru harcı , peşin harç , ve vekalet harcından müstesna olduğu anlaşıldığından şikayetin kabulüne,

SON İKİ PARAGRAF TAKİP TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞTİRİLECEK 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim