Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcraya vermeden önce kuruma - idareye başvurma zorunluluğuKanun:2577    Madde:28

2577 S.K.nun 28/2-6. maddeleri şu şekildedir.
“2. (Değişik fıkra: 02/07/2012-6352 S.K./58.md.) Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.
....
6. (Değişik fıkra: 02/07/2012-6352 S.K./58.md.) Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.”
2577 S.K.nun 28/2-6. maddesine göre davacı vekili idareye yazılı şekilde bildirimde bulunmak zorunda ve banka hesap numarasıda bildirimde bulunması gerekmektedir.

Bu şekilde başvuruda bulunulmadığının şikayet süresi içinde ileri sürülmesi gerekmekte olup, açılan dava süresi içindedir.

Tüm bunlara göre takip şartı olan 2577 S.K.nun 28/2-6. maddeleri gereğince idareye yapılmış usulen geçerli bir başvurunun olmadığı anlaşılmış ve takibin iptaline karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim