Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şirketin 6762 S. TTK'nın 522. maddesi gereğince fesih ve tasfiyesi - Şirket ortağının hissesine hacizMadde:0

Dava, davalı şirketin  TTK'nın 522. maddesi gereğince fesih ve tasfiyesine ilişkindir.

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2014/11272 K:2015/13721 sayılı emsal kararı : "somut olayda anılan fesih taleplerinin ortaklardan ayrı bir tüzel kişilik olan şirkete dahi değil şirketin diğer ortaklarına bildirilmesinin yasal hiç bir dayanağı bulunmamaktadır" şeklindedir.

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2012/843, K:2013/851 sayılı emsal kararı : "TTK'nın 522'nci maddesi uyarınca feshi ihbarın tüm ortaklara ayrı ayrı tebliği gerekmektedir. Bu nedenle, borçlu ortağa fesih ihbarı tebliğ edilmeden açılan davanın, bu gerekçeyle reddine karar verilmesi gerekirken" şeklindedir." şeklindedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2013/11895, K:2014/1364  sayılı emsal kararı : "Mahkemece, toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre; TTK'nın 522. maddesi gereğince davalı şirketlerin tüm ortaklarına 6 ay önceden feshi ihbarda bulunulması gerektiğini, icra dosyasından, dava dışı ortağın ortaklık payının haczedildiği, davalı şirketlere tebliğ edilmiş ise de tüm ortaklara bildirimde bulunmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla şirketin bu sebeple feshi için gereken koşulların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir... davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir" şeklindedir.

Davalı şirketin ortağının davacı şirkete olan borcunun tahsili için başlatılan icra takibinde, borçlunun davalı şirketteki hisselerine haciz konulduğu ve sadece davalı şirkete  TTK'nın 522. maddesine göre feshi ihbar tebligatının yapıldığı işbu davada; 6762 S. TTK'nın 522'nci maddesi uyarınca feshi ihbarın tüm ortaklara ayrı ayrı tebliği gerekmektedir. Her ne kadar  6762 S. TTK'nın 522'nci maddesinde ihbar yapılacaklar somut olarak belirtilmemiş ise de; talep kaynağının şirket işlerinden kaynaklanmaması, talebin şirketin varlığını etkileyeceğinden ortakların mülkiyet hakkında ilişkin anayasal haklarını ilgilendirmesi hususları dikkate alındığında   6762 S. TTK'nın 522'nci maddesi uyarınca feshi ihbarın tüm ortaklara ayrı ayrı tebliği gerektiği, ayrıca Yeni TTK'da şirket ortağının borcundan dolayı paya konulan haciz nedeniyle şirketin feshi düzenlemesi bulunmadığı da dikkate alındığında anayasal mülkiyet hakkının ihlal edilmemesi zorunluluğunun bu görüşü teyit ettiği anlaşılmış ve sonuçta aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuşutur. 

HÜKÜM:Yukarıda ayrıntısı açıklanan nedenlerle;

1-Davanın Reddine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim