1. Anasayfa
  2. Örnekler

Bilgi edinme hakkı - Tensip

Karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

DAVA : Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kullandırılması


Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Davanın mahiyeti nazara alınarak HMK 316-322 maddeleri gereğince basit yargılama usulünün uygulanmasına,
2-Dava dilekçesi, tensip tutanağı ve dava dilekçesi ekinde sunulan davacı taraf delillerinin HMK' nun 317 ve 318.  Maddeleri gereğince davalı taraflara tebliğine,
3-Davalı tarafların; dava dilekçesininin kendisine tebliğinden itibaren HMK' NUN 317/1-2. ve 318. maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde ilk itirazlarıyla birlikte cevap verebileceğine, cevap dilekçesinin ibrazı halinde dilekçe ve eklerinin davacı tarafa tebliğ edilmesine,
4-Cevap dilekçesinde tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirtilmek suretiyle bildirilmesi, ellerinde bulunan delillerini dilekçeye eklemesi, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunmasını sağlayacak bilgilere dilekçede yer vermesi gerektiğinin HMK 318.  Maddesi gereğince ihtarına,
5-HMK 317. Maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremeyeceklerinin hatırlatılmasına,
6-Davalı tarafından verilecek dilekçelerinin tebliği ve yine celbedilecek delilleri olabileceği gözönüne alındığında, 130,00-TL gider avansının Mahkememiz veznesine tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede yatırmasına,
7-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılarak .....numaralı tescilli olduğu bildirilen .............. ait sicil dosyasının istenilmesine,
8- Düzenlenen tensip tutanağının taraflara tebliğine, 
Yargılamanın 21/06/2018 günü saat 14:50'ye bırakılmasına tensiben oybirliği ile karar verildi.Yorumlar