Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İpoteğin terkini İİK 153Kanun:2004    Madde:153

 İcra dosyasına, takibe konu ipotek bedelinin borçlu vekilince bloke edildiğinden buna istinaden ipotek alacaklısına çıkarılan tebligat yapıldığı , süresinde icra dairesine müracaatla ipoteğin fekki konusunda herhangi bir talep bulunmadığı anlaşılmıştır.
İpotek bedelinin İcra Müdürlük dosyasına bloke edildiği ipotek alacaklısına yapılan tebligata rağmen yasal 15 günlük sürede alacaklının müracaat etmediği anlaşılmakla ipotek borçlusunun talebi yerinde görülerek ipoteğin fekkine karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
İİK.'nın 153.maddesi gereğince verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve İpotek kararının TERKİNE,
Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ


Tüm dosya kapsamına göre;

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Esas No:2016/26078 Karar No:2017/1626 sayılı emsal içtihadı :"

İpotek alacaklısı, ipoteğin fekki talebi üzerine ipotek bedelinin günün koşullarına uyarlanması gerektiği sebebi ile borçlunun yatırdığı parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina edebilir. Bu sebep İİK'nun 153. maddesinde yazılı "makul" sebep niteliğindedir.

... ipotek lehtarının mirasçılarına icra müdürlüğünce İİK'nun 153. maddesine göre muhtıra çıkarıldığı, mirasçıların muhtıra tebliğlerinin usulsüz olduğunu ve ipotek bedelinin günümüz koşullarına uyarlanmadığını bildirmiş olmaları karşısında ihtilafın çözümlenmesi yargılama yapılmasını zorunla hale getirdiğinden ipoteğin fekki anılan madde kapsamında talep edilemez." şeklindedir.

Somut olayımızda da ipotek alacaklılarının enflasyon nedeniyle ve benzeri nedenlerle paranın alım gücünde meydana gelen değişiklikleri ve işleyen faizi dikkate almak gerektiği gerekçesiyle itiraz edilmiş olup, ihtilafın çözümlenmesi yargılama yapılmasını zorunla hale getirdiğinden ipoteğin fekkinin İİK 153.  madde kapsamında talep edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davanın REDDİNE;


 KİMİN TALEP EDEBİLECEĞİ


İİK 153. madde "İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi *1* verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın sicilline geçirilir.


Vadesi gelmeyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhde eden borçlu hakkında da yukarıki hüküm cereyan eder." şeklinde olup icra mahkemesinden ipoteğin fekki talep ön koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takdiri ile yerine getirilmiş ise ipoteğin fekki talebi hakkında karar verilmek üzere icra dosyasının icra mahkemesine sevk yetkisinin icra müdürlüğüne ait olduğu anlaşıldığından talebin reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.


H  Ü K Ü M:


Yukarıda açıklanan nedenlerle,


1-Talebin REDDİNE,


(T.C.

YARGITAY

12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/30189 

KARAR NO : 2015/5904Yukarıdaki maddede açıklandığı üzere alacaklının yazılı yasal müddeti içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep belirtmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiği taktirde ipoteğin terkinine karar verilecektir. İpotek borçlusunun talebi doğrultusunda bir karar verilmek üzere dosyanın İcra Müdürlüğü'nce İcra Mahkemesi'ne gönderilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.)


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim