Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - 3. şahsın istihkak talebinin olmamasıKanun:2004    Madde:99

Tüm dosya kapsamına göre alacaklı şikayetçinin borçlu S  Ltd. Şti hakkında İstanbul 13.İcra Müdürlüğünün 2010/28905 sayılı dosyası yürütülen ilamlı icra takibi sırasında alınan talimat yazısı üzerine Kadıköy 6. İcra Müdürlüğünce Ş    adresinde yapılan haciz işlemi sırasında adreste S   .nin bulunduğunun görülmesi üzerine haczedilen menkullerin muhafaza altına alınmadığı, bilahare alacaklı vekilinin asıl takip dosyasına bu yöndeki talebinin de “Haciz 3. Şahsın işyerinde yapıldığı anlaşılmakla istihkak meselesi halledilmediğinden muhafaza talebinin reddine” karar verildiği görülmektedir.
İİK.nun haczedilen şeyin borçlun elinde ya da borçlu ile birlikte 3. Kişinin elinde haczedilmesi halinde istihkak iddiası hallerini düzenleyen 96-97-97a maddelerine göre bu hallerde haczedilen menkullerin muhafaza altına alınmasında yasal bir engel yoktur. Bununla birlikte haczedilen şeyin 3. Kişinin elinde haczedilmesi halini düzenleyen İİK.nun 99. Maddesi hükmüne göre; “Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıpta üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine icra mahkemesine müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet verir. Bu mühlet içinde merci hâkimliğine dava ikame edilmezse üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır.” Somut olayda da haczedilen şeyin 3. Şahsın elinde bulunduğunun kabulü halinde dahi, bu maddenin uygulanması için aynı zamanda 3. Şahsın şey üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı da iddia etmekte olması gereklidir. Olayda ise 3. Şahsın böyle bir mülkiyet veya rehin hakkı iddiası bulunmadığından, mahcuzların muhafazasına engel nitelikte halli gereken istihkak meselesinden de söz edilemez. Alacaklı vekilinin talebinin kabulü gerekli iken reddi usul ve yasaya uygun değildir. 
Açıklanan gerekçe ile şikayetin kabulüne dair yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Şikayetin KABULÜNE, 
Buna göre İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2010/28905 Esas sayılı takipte alacaklı vekilinin mahcuzların muhafazası talebinin reddine dair 24.01.2011 tarihli İcra Müdürlüğü kararın KALDIRILMASINA, 
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Şikayete konu işlemin icra memuru işlemi olması nedeniyle şikayetçi yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim