Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - alacaklı - İİK 99 - ret - eski fatularKanun:2004    Madde:99

Davacı yanın dayandığı belgeler; haciz mahallinde bulunarak zapta da yazılan borçluya ait iski faturaları, kira sözleşmesi ve 3. Kişiye verilen fiyat tekliflerinin bulunmuş olmasıdır. 
Davalı 3. Kişi ise haciz adresine ilişkin kira sözleşmesi, vergi kayıtları, yoklama fişi, SGK bildirim ve kayıtları ile faturaya dayanmıştır. 
Borçlu şirketin Ticaret Sicil Memurluğunda müseccel adresine göre haciz adresi 3. Kişinin adresidir. Bu halde haczin İİK.nun 99. Maddesi kapsamına göre yapıldığının kabulü gereklidir.
İİK.nun 99 maddesi 3. kişi lehinedir. İspat külfeti alacaklının üzerindedir. Davacı alacaklının, 3. Kişinin yedinde haczedildiği kabul edilen mahcuz menkullerin ne suretle borçluya ait bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermesi ve inandırıcı bir şekilde ispatlaması gereklidir. 
Davalı 3. Kişiden önce aynı adreste kiracı olarak bulunduğu anlaşılan borçluya ait son 1-2 döneme ilişkin iski faturalarının taşınmasından sonra da yeni kiracı olan 3. Kişinin işyerine gelmesi ve borçlunun olası müracaatında verilmek üzere saklanması hayatın olağan akışına uygun kabul edilebilir. 
Buna karşılık davalı 3. Kişi haciz tarihinden yaklaşık 1 yıl öncesi tarihe ait kira sözleşmesi, vergi kaydı, yoklama fişi ve SGK kaydı ile haciz adresinde bulunduğunu kanıtladığı gibi, haczedilen menkule ilişkin faturayı da ibraz etmiştir. Bu halde tüm dosya kapsamına göre davacı alacaklı davasını inandırıcı şekilde ispat edememiştir. davasın reddi gereklidir. 
Açıklanan gerekçe ile davacının subut bulmayan davasının reddine dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir. 
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının davasının REDDİNE,
Davacının yaptığı masrafların kendi üzerinde kalmasına, 
Harç
Vekalet ücreti

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim