Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kaybolan dosyanın ihyasıKanun:4773    Madde:0

RET - ADALET BAKANLIĞI KARARI YOK

4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun'un 18.maddesinde; "İcra dosyalarının yenileme muamelesi, yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir" düzenlemesi yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay İçtihatları ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü genelgeleri uyarınca anılan yasa hükmü, başka nedenlerle kaybolan icra dosyalarının ihyası hakkında da kıyasen uygulanır.

4473. S.Knun 6. maddesi gereğince de yenileme talepleri Adalet Bakanlığının yenileme kararının resmi gazetede ve ve mahallinde ilanından sonra altı ay içinde yapılması gerekmektedir.

4473. S.Knun 6. maddesinden de anlaşılacağı üzere icra dosyasının kaybolması halinde icra mahkemesinden yenileme talebinde bulunulabilmesi için Adalet Bakanlığının yenileme kararı vermesi ve bu kararın resmi gazetede ve ve mahallinde ilanı gerekmekte olup; bunun öncesinde

-öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması,

-bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin

-Bakanlığa gönderilmesi,

-dosyanın kaybolmasında ihmali olan kişilerin tespit edilerek, haklarında ceza ve disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifasıyla yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığa bilgi verilmesi,

-Bakanlıkça dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilân edilmesinin sağlanması

hususlarında gerekli işlemleri yapma yetki ve görevinin icra dairesinde olduğu anlaşıldığından kaybolan icra dosyasının ihyası talebinin bu aşamada reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının ihya talebinin bu aşamada  REDDİNE,

2-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Dair, yapılan yargılama sonunda, davacı vekilinin yüzüne karşı hükmün tüm esaslı unsurları açıklanmadığından kararın taraflara tebliğinden 

-Yargıtay Hukuk Genel kurulu ve Anayasa Mahkemesinin bu yöndeki kararlarına rağmen bazı istinaf dairelerinin tefhim yapılmış ise; gerekçe olmasa da istinaf süresinin tefhimden itibaren başlayacağına ilişkin görüşleri de dikkate alınarak süre tutum dilekçesi verilmesi hususunda takdir taraflara ait olmak üzere- 

itibaren 10 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.


KABULYargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/1436 karar sayılı emsal içtihadında da bahsedildiği gibi 4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun'un 18.maddesinde; "İcra dosyalarının yenileme muamelesi, yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir" düzenlemesi yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay İçtihatları ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü genelgeleri uyarınca anılan yasa hükmü, başka nedenlerle kaybolan icra dosyalarının ihyası hakkında da kıyasen uygulanır.


İcra takip dosyasının bulunmadığı tutanak içeriğinden anlaşılmıştır.


4773 Sayılı yangın, yer sarsıntısı heyalan sebebiyle Mahkeme ve Adliye dairelerinde zayi uğrayan dosyalar hakkında yapılacak muamelere dair kanunun 18.maddesine göre icra takip dosyasının ihyasına karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda izah edildiği üzere;
Davanın KABULÜNE, İstanbul 3.İcra Müdürlüğünün 2010/26780 esas sayılı icra takip dosyasının İHYASINA,

Taner Erdoğan
İlgili Örnekler
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim