Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kesinleşmeden icraya konabilir - Aile - Tedbir nafakalarıKanun:6100    Madde:367

HMK 367. maddeki düzenleme şu şekildedir : "(1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez. 
(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez." 
"...... aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler katiyet kesbetmedikçe icra olunamaz". Anılan maddede belirtilen hükümler, Medeni Kanunun "Kişiler Hukuku" ve "Aile Hukuku" kitaplarında yer alan ve kişinin doğrudan şahsı ya da ailevi yapısı ile ilgili hukuki durumunda değişiklik yaratan ilamlar ile bu ilamların fer`i (eki) niteliğindeki hükümlerdir. (Örneğin ad, soyad, yaş tashihi, velayetin nez`i, babalık davası, nesep tashihi, boşanma ve bunun fer`i niteliğindeki (yoksulluk) ve (iştirak) nafakası ....hükümleri gibi. Buna göre boşanma kararının “eklentisi” olan yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminatlar ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri de aynı kurala tabi olup, kararın kesinleşmesinden sonra infazı istenebilir. (Y 12 HD 27.01.2006 E.2005/23286 - K.2006/699, 11.12.2006 E.2006/20310 - K.2006/23497 vb.),
Somut olayda takip konusu ilamın alacaklı tarafından borçluya karşı karşılık dava olarak açılan boşanma ilamı(nın kabulü) davasının ferisi niteliğindeki maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası ve vekalet ücreti alacağına ilişkindir. HMK 367/2. maddesi hükmüne göre bu ilamın kesinleşmeden takibi ve icrası mümkün değildir. Bu cihetin mahkemece re`sen nazara alınması gerekir. Yasanın emredici hükümlerine aykırı işlemlerde şikayet süreye tabi değildir. Kamu düzeni ile ilgili bu konudaki şikayet de süreye tabi tutulamaz.
Bu yüzden şikayetin kabulü ile takibin iptali gereklidir. 
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının davasının KABULÜNE, 
Buna göre X İcra MüdürlüğününX Esas sayılı takibe dayanak ilamın icrası için kesinleşmesi zorunlu bulunduğu halde kesinleşmeden takip yapıldığı anlaşıldığından TAKİBİN İPTALİNE,
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına göre lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 
Dair, tarafların yokluğunda, evrak ve dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, tebliğ tarihinden itibaren on 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim