Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - bono - faize itirazKanun:2004    Madde:169

Dava, İİK.nun 169-169a maddelerine taalluk eden, faize (borca) itirazdan ibarettir. Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile sabit olduğu üzere bonoya dayalı olan takiplerde, ayrıca yapılmış bir faiz sözleşmesi bulunmadığı takdirde alacaklının talep edebileceği faiz oranı en fazla Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont (avans) faizi oranı olabilir. (12. HD. 18.04. 2000 T., 5483/6151, 26.11. 1998 T., 13255/13515 vb. –Av. Talih Uyar, İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 3.Baskı, Ankara-2002, Sf:440-724.) 
Davalı alacaklının vade tarihinden takip tarihine kadar isteyebileceği birikmiş faiz miktarı; 
Başl. Tarihi Bitiş Tarihi Faiz Oranı Gün Sayısı Faiz Miktarı
02.08.2008 28.01.2009 27 180 998,63 olarak hesap edildiğinde vade tarihi ile takip tarihi arasında cari faiz oranı %27 olması nedeniyle talep edilen 977,48 TL bu miktarın altında olduğundan birikmiş faize itiraz yönünden talep yerinde değildir. Yine takip tarihi itibariyle de cari faiz oranı %27 olduğundan bu miktar talep olarak yazılmış ve bu oran takip tarihi itibariyle doğru bulunsa da, sonradan Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont faizinin değişmesi halinde değişen oranların uygulanması gereklidir. Davacının bu yönleri amaçlayan davası ise yerindedir. Bu nedenle davanın kısmen reddi ile kısmen kabulüne karar verilmesi gereklidir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının davasının birikmiş faize itiraz yönünden REDDİNE, Cari faize ilişkin itirazının KABULÜNE, 
Buna göre İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2009/3373 Esas sayılı takip yazılı alacak miktarına, davacı yönünden asıl alacağın yıllık %27 reeskont avans faiziyle birlikte (ileride oran değiştiğinde değişen oranlar uygulanmak üzere) TAKİBİN DEVAMINA, Alacaklı tarafın bu oran üzerindeki faiz talebinin REDDİNE, 
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Davacı tarafından yapılan ve 39 TL ilk masraf giderinden ibaret yargılama giderlerinin kabul-red durumuna göre 19,50 YTL kısmının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim