Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - bono - hamiline olmasıKanun:2004    Madde:169

Davacı borçlu vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle: Davalı alacaklı tarafından müvekkili aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile icra takibine başlanıldığını, takibe konu bononun hamiline düzenlenmiş olması ve borçlunun adresinin yazılı bulunmaması nedeniyle kambiyo vasfında bulunmadığını bildirerek, takibin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava, İİK.nun 170/a maddesine taalluk eden, dayanak belgenin kambiyo senedi vasfında bulunmadığına ilişkin şikayetten ibarettir. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunun bonolar için uygulanması gerekli 688. Maddesi hükmü gereğince; Bono veya emre muharrer senet; 1. Senet metninde (Bono) veya (Emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; 2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini; 3. Vadeyi; 4. Ödeme yerini; 5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını; 6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri; 7. Senedi tanzim edenin imzasını ihtiva eder.
Somut olayda da şikayetçi vekilinin ileri sürdüğü borçlunun adresinin bonoda yazılı bulunmaması hususu bononuyu geçersiz kılmasa da, hamiline düzenmiş olması (Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını içermemesi) nedeniyle kambiyo vasfında değildir. Davalı alacaklı bu belgeye dayalı olarak kambiyo takibi yapamaz. Bu nedenli şikayetin kabulü ile takibin İİK.nun 170/a maddesi hükmü gereğince davacı yönünden iptali gereklidir.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Şikayetçinin şikayetinin KABULÜ ile, 
X İcra Müdürlüğünün 2010/24008 Esas dosyasına dayanak belgenin kambiyo senedi vasfında bulunmaması nedeniyle İİK.nun 170/a maddesi hükmü gereğince davacı yönünden TAKİBİN İPTALİNE
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Davacı tarafından yapılan ve 37,90 TL ilk masraf giderinden ibaret yargılama giderleri ile A.A.Ü.T. gereğince 200 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim