Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - faize itiraz - yabancı paraKanun:6098    Madde:83

  Dava, İİK.nun 169-169a İle BK.nun 83/son ve TTK.nun 623. maddelerine taalluk eden, faize (borca) itirazdan ibarettir. 

Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile sabit olduğu üzere; Yabancı para üzerinden düzenlenmiş kambiyo senedine bağlı olarak alacaklı bulunan kimse BK.nun 83. maddesi hükmüne göre; Ya alacağının vade tarihi, ya takip tarihi ya da tahsil tarihi itibariyle geçerli kur üzerinden TL.ye çevrilerek tahsilini talep edebilir. 

Alacaklı bonoda yazılı alacağının vade tarihindeki kurdan çevrilmesini talep ettiği takdirde alacağına vade tarihinden itibaren reeskont faizi talep edebilir. 

Eğer takip tarihi itibariyle geçerli kurdan TL.ye çevrilmesini ister ise bu durumda vade tarihinden takip tarihine kadar kamu bankalarınca alacağın cinsi olan döviz üzerinden açılan 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faiz oranında faiz ve takip tarihinden itibaren de yine reeskont faizi talep edebilir. 

Nihayet alacaklı tahsil tarihi itibariyle geçerli kurdan çevrilmesini talep ettiği halde ise vade tarihinden tahsil tarihine kadar kamu bankalarınca alacağın cinsi olan döviz üzerinden açılan 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faiz oranında faiz talep edebilir.

Somut olayda açıklandığı şekilde alacaklı USD üzerinden olan alacağını aynı şekilde talep ettiğinden dolayı hem işlemiş hem de cari faiz olarak Kamu Bankalarınca Amerikan Doları Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacak Azami Faiz Orandaki faizi talep edebilecektir. 

Bankaların henüz uygulamadan önce Merkez Bankasının Tebliği gereğince uygulayakları azami faiz oranlarının bildirme mecburiyeti gereğince Merkez Bankasına bildirdikleri oranlar bu bankanın  resmi internet sitesinden yayınlanmakta ise de bu oranlar fiilen uygulanan oranlar değildir. Bu nedenlerle 3 devlet bankasına müzekkere yazılarak faizin başlangıç tarihi itibariyle takibe konu yabancı para birimi ile açılmış 1 yıl vadeli mevduat hesabına fiilen uygulanan en yüksek faiz oranları tespit edilmiş ve bu oranlara göre yapılan bilirkişi hesaplaması hükme esas alınmıştır.

Açıklanan gerekçe ile ve teknik ayrıntısı bilirkişi raporunda açıklandığı üzere  davacının faize ilişkin itirazının kabulüne dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;
Davacının işlemiş ve cari faize ilişkin davasının KABULÜNE, 
Buna göre X İcra Müdürlüğünün X esas sayılı takibin X USD asıl alacak + X USD birikmiş faiz ile ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren Kamu Bankalarınca Amerikan Doları Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacak Azami Faiz Orandaki faizi ile birlikte (halen % X oranındadır) TAKİBİN DEVAMINA, 
Bu miktarlar üzerindeki birikmiş ve cari faiz talepleri yönünden takibin durdurulmasına,
Peşin alınan TL harcın mahsubuna,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim