Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - faize itirazKanun:2004    Madde:0

İtiraz eden davacı borçlu vekili Mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle: Davalı alacaklı tarafından müvekkili aleyhine bonoya dayalı olarak İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2011/3752 Esas sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile icra takibine başlanıldığını, takip talebinde işlemiş faiz miktarının fazla hesaplandığını, aynı şekilde cari faizinin de %27 olarak fazla talep edildiğini bildirerek, fazla faiz yönünden takibin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2011/3752 Esas dosyasının tetkikinde; Davalı alacaklı tarafından davacı borçlu ve arkadaşları aleyhine, 30.09 ve 31.10.2008 keşide tarihli 150.000’şer TL bedelli 2 adet çeke dayanılarak 04.02.2011 tarihinde icra takibine başlanıldığı, takiple 300.000 TL asıl alacağın yanında 24.637,50 TL birikmiş faiz ile birlikte, takip tarihinden sonrası için %27 oranında cari faiz talep edildiği, ödeme emrinin borçluya 14.02.2011 tarihinde tebliğ edildiği, bu suretle 21.02.2011 (Pazartesi) tarihinde açılan davanın süresinde bulunduğu dosya kapsamından anlaşılmıştır. 
DEĞERLENDİRME ve GEREKÇE : Dava, İİK.nun 169-169a maddelerine taalluk eden, faize (borca) itirazdan ibarettir. Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile sabit olduğu üzere bonoya ve çeke dayalı olan takiplerde, ayrıca yapılmış bir faiz sözleşmesi bulunmadığı takdirde alacaklının talep edebileceği faiz oranı en fazla Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont (avans) faizi oranı olabilir. (12. HD. 18.04. 2000 T., 5483/6151, 26.11. 1998 T., 13255/13515 vb. –Av. Talih Uyar, İcra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 3.Baskı, Ankara-2002, Sf:440-724.) 
Buna göre davalı alacaklının takip tarihine kadar isteyebileceği birikmiş faiz miktarı; 
1- Hesaplamaya esas çek miktarı: 150.000 TL
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Faiz Oranı
Gün Sayısı
Faiz Miktarı
31.10.2010
29.12.2010
16
60
3.945,21
30.12.2010
04.02.2011
15
37
2.280,82

 

Faiz Toplamı: 
6.226,03

2- Hesaplamaya esas çek miktarı: 150.000 TL
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Faiz Oranı
Gün Sayısı
Faiz Miktarı
30.09.2010
29.12.2010
16
91
5.983,56
30.12.2010
04.02.2011
15
37
2.280,82

 

Faiz Toplamı: 
8.264,38

FAİZLER TOPLAMI: 14.490,41 TL olarak hesap edilecektir. Davalı alacaklının talep ettiği 24.637,50 miktar hesap edilen bu miktarın üzerinde bulunduğu gibi, takip tarihinden sonraki cari faiz oranı da %15 olduğu halde bu dönem için de %27 oranında ve de faize faiz yürütülmesini gerektirir şekilde hesap edilen tüm alacak miktarına faiz talep edilmesi de yasaya uygun değildir. Davacının davası yerinde görüldüğünden kabulü gereklidir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacının birikmiş ve cari faize ilişkin itirazının KABULÜNE, 
Buna göre İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2011/3752 Esas sayılı takibin davacı yönünden; 300.000 TL asıl alacak + 14.490,41 TL birikmiş faizi + 15.000 TL çek tazminatı + 900 TL komisyon ile ve asıl alacağın takip tarihinden sonra yıllık %15 reeskont avans faiziyle birlikte (ileride oran değiştiğinde değişen oranlar uygulanmak üzere) olmak üzere TAKİBİN DEVAMINA, Alacaklı tarafın bu miktar ve oran üzerindeki faiz talebinin REDDİNE, 
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Davacı tarafından yapılan ve 41,90 TL ilk masraf giderinden ibaret yargılama giderleri ile A.A.Ü.T. gereğince 200 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 
Dair, tarafların yokluğunda, evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda, tebliğ tarihinden itibaren on günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim