Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt- itiraz - 169a belgeleri yok - retKanun:2004    Madde:169

Mahkememizde görülmekte bulunan İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı firma ile hiçbir ticari işinin olmadığını, söz konusu senetin Suat Özbey isimli diğer borçlu tarafından kendisine imzalatıldığını, borcu olmadığı, borca iitirazının kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. 
Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının soyut iddialarının kabulünün mümkün olmadığını, davacı borçlunun ödeme, imza itirazı, zamanaşımı gibi nedenlerle takibe itiraz edebileceğinden davanın reddine, borçlunun alacağın %20sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. 
İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davalı alacaklı tarafınca davacı borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü yolla takip başlatıldığı, ödeme emrinin davacıya 30/03/2015 tarihinde tebliğ edildiği, davacının süresi içinde dava konusu takibe itiraz etmiştir.
Davacı olan borçlunun, icra mahkemesine yaptığı itirazını İİK 169/a maddesinde sayılan belgelere dayandırması gerekmektedir. İcra Mahkemesinin yetkisi sınırlı olup, her itirazı inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Davacı borçlu olmadığını / borcu ödediğini düşünüyor ise isterse İİK 169/a- 5. Maddesi gereğince genel yetkili mahkemelerde dava açabilir. 
Davacı olan borçlunun itirazını, icra mahkemesinde dayandırabileceği belgeler İİK 169/a maddesine göre şunlardır : " Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder."
Davacı olan borçlunun itirazının İİK 169/a maddesindeki yazılı belgelere dayanmadığı açıkça ortadadır. Bu nedenlerle davacının itiraz davasının reddine karar verilerek sonuçta aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1-Davacının davasının REDDİNE,
2-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
3-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davalı vekili lehine 500,00 TL maktu ücreti vekalet takdirine,
4-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim