Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Maaş haczi - emekli - SSKKanun:5510    Madde:93

Yagırtay 12. Hukuk Dairesinin  2014/13031 karar sayılı içtihadı "Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatılmış, takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun emekli maaşı üzerine haciz konulmuştur. Borçlunun 19.11.2013 tarihinde icra dairesine başvurarak emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını istediği ve icra müdürlüğünce 19.11.2013 tarihinde borçlunun emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verildiği, yine borçlunun 21.01.2014 tarihinde icra dairesine yaptığı başvuruda, emekli maaşından haczedilerek takip dosyasına yatırılan ancak alacaklıya ödenmemiş olan paranın kendisine ödenmesini talep ettiği, icra müdürlüğünce 22.01.2014 tarihinde tesis edilen işlem ile, takip dosyasında kesintilerden biriken 8.047,83 TL para bulunduğu ve kesintilerin borçluya iadesinin mümkün olmadığına karar verildiği, bunun üzerine borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak; 22.01.2014 tarihli müdürlük işleminin iptaline ve kesintilerin tarafına iadesini istediği, mahkemece, iade talebine ilişkin olarak genel mahkemede istirdat davası açılması gerektiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.İcra müdürlüğünce henüz alacaklıya ödenmemiş ve icra dosyasında mevcut olan kesintilerin borçluya iadesine karar verilebilir. Alacaklıya ödenen kesintiler ise genel mahkemelerde açılacak istirdat davası ile talep edilebilir.." şeklindedir.

5754 Sayılı yasanın 56 maddesi ile değişik 5510 sayılı yasanın 93 maddesinin birinci fıkrasına göre bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir aylık ve ödenekleri 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilmez. 

28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanun'un 32.maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 93/1 maddesinde yapılan değişiklik ile; "Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödemelerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir" hükmü getirilmiştir. Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup, İİK. nun 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır. 

Dosya içinde hacze muvafakat verildiğine ilişkin bir belge de bulunmamaktadır.

O halde mevcut yasa hükmü uyarınca borçlunun maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına, yapılan kesintilerin iadesine ilişkin talebin ise reddine karar vermek yasal ve yerinde görülmüştür
HÜKÜM : Açıklanan nedenlerle; 
Şikayetin KABULÜNE, X.İcra Müdürlüğünün X esas .Sayılı dosyası ile borçlunun almakta olduğu emekli maaşına konulan HACZİN KALDIRILMASINA,Kesintilerin iadesine ilişkin talebin REDDİNE,
Peşin harcın mahsubuna, ayrıca harç alınmamasına, 
Evrak üzerinde yapılana inceleme sonunda yasa yolu açık olmak üzere karar verildi

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim