Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Malvarlığının sorgulanması - Takbis - Pasif tapu kayıtlarıKanun:2004    Madde:85

Alacaklı vekili borçlunun devrettiği (pasif ) taşınmazların  tespiti için müzekkere yazılmasını talep etmiş ise de, İcra Müdürlüğünün gerekli araştırma ve sorgulama işlemlerini alacağın tahsiline yönelik sınırlı işlemler için gerçekleştirebileceği, takip alacaklılarının ileride açabilecekleri muhtemel davaların delillerin toplanması ödevinin icra müdürlüğüne ait olmadığı, vekilin avukatlık yasasından kaynaklanan yetkisi de bu işlemleri gerçekleştirerek borçlu veya üçüncü kişilere yasadan doğan dava hakkını kullanabileceği, borçlu adına kayıtlı olmayan haciz ve satış işlemlerine tabi tutulmayacak menkul yada gayrimenkullerin tahkiki işleminin tahsilata yönelik doğrudan doğruya icra müdürünün görev alanına giren bir işlem bulunmadığı,İcra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişiye ait 6698 Sayılı Yasa'nın 3/1-d maddesi kapsamında kişisel veri niteliğinde bulunan tapu kaydı ve satış sözleşmelerinin icra müdürlüğünce celbinin istenemeyeceği, aynı Yasanın 28/1-d maddesindeki yargısal organlara tanınan istisnanın, ancak uyuşmazlığın tarafları açısından geçerli olabileceği, Anayasa'nın 20/3. maddesine göre aynı zamanda temel haklardan olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, 6698 Sayılı Yasanın 28/1-d maddesinin geniş yorumlanması ile daraltılamayacağı, Mülkiyet hakkının korunması zımmında açılacak bir davanın taraflarını tespit edebilmek için 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2/3. maddesine ve Başbakanlık Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001/11 sayılı Genelgesine göre avukatın yazılı başvuru ile tapu sicilinde inceleme yapabileceği ve kanunda kısıtlı olarak öngörülen kişisel verilere ulaşma imkanının bu şekilde sağlanması ile hukuki denetimin de yapılabileceği bu verilere ulaşma imkanının birden fazla yolla sağlanması halinde, verilere kimlerin ulaştığının denetiminin zorlaşacağı nazara alınarak, icra müdürlüğü kararının isabetli olduğu, alacaklının hukuki menfaatinin, 3.şahısların Anayasa ile korunan özel hayatın gizliliğine ilişkin temel hakkından üstün tutulmasının mümkün olmadığı  dolayısıyla müdürlükçe verilen kararda yasaya aykırı bir yön bulunmadığından şikayetin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Ayrıntıları ve gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Davacının şikayetinin REDDİNE,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim