Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Meskeniyet iddiası - iştirak halinde malik - 3. kişiKanun:2004    Madde:82

Şikayetçi 3. kişi dilekçesinde şikayetçi özetle; arsa ve üzerinde bulunan evin, kendisine İcra Müdürlüğünün dosyasında borçlusu olan kardeşi ile birlikte diğer kardeşlerine murislerinden miras kaldığını, kendisinin de bu taşınmaza borçlu ile birlikte hissedar olduğunu, bu taşınmazda kendisinin oturduğunu ve başkaca gidebilecek yeri bulunmadığını beyanla, meskeniyet şikayetinde bulunarak, satışın önlenmesini talep ve şikayet etmiştir. 
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin süreklilik kazanmış yerleşik içtihatları ile sabit bulunduğu gibi; İİK.nun 82/12. maddesinde borçlunun haline münasip evinin haczolunamayacağı belirlendikten sonra, aynı maddede (ancak, evini kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.) hükmüne yer verilmiştir. Dairenin öteden beri süre gelen yerleşik uygulamasına göre, paylı taşınmazda paydaş şikayetçinin meskeniyet iddiasında bulunabileceği kabul edilmektedir. Bu durumda iddia, pay oranı esas alınarak çözümlenir. Yani paya isabet eden değer bilirkişiye tespit ettirilerek borçlunun sosyal durumu itibarı ile oturabileceği bir meskeni alması için gerekli bedelden az olup olmadığı incelenerek, sonucuna göre bir karar verilir. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, T.- 09.10.2001, E.K: 14926/15862 vb.) Ancak bu hak, takipte borçlu olan paydaş için geçerlidir. Takipte taraf olmayan 3. kişilerin, (müşterek malik paydaş olsalar dahi) meşkeniyet ya da kıymet takdirine itiraz şikayetinde bulunmaları mümkün değildir. (YHGK, 03.07.1996 T.- 1996/12-446/ 536, Yargıtay 12. HD. 23.03.1995 T.-3247/4225, 20.09.1995 T.- 11388/11631 vb.- Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (http://www.kazancı.com.tr) İİK. 82. madde içtihatları ) Bu halde öncelikle şikayetçinin şikayetinin aktif husumet ehliyeti bulunmadığından dolayı reddi gereklidir. 
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Şikayetçinin şikayetinin aktif husumet yokluğu nedeni ile REDDİNE,
Davacının yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde kalmasına, 
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına göre lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 
Dair, tarafların yokluğunda, evrak ve dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, tebliğ tarihinden itibaren on günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim