Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şatışın iptali - itiraz konusunun satışın iptali nedeni yapılması - retKanun:2004    Madde:133

Davacılar vekili dilekçesinde özetle; Davalı alacaklı tarafından müvekkilleri hakkında İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2009/3953 Esas sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanıldığını, takibe konu bononun esasen müvekkilleri ile alacaklı banka arasında düzenlenen Finansal Kiralama sözleşmensin teminatı olarak verildiğini, alacaklının sözleşmeye dayalı olarak takip yaptığı gibi, şimdi de bonoya dayalı olarak takip yaptığını, takip sırasında müvekkillerine ait bulunan bir kısım taşınmazların satışına karar verilmiş bulunduğunu, satış kararı alınan taşınmazda alacaklıdan önce başkaca hacizler bulunduğunu, bu nedenle alacaklının pay bile alamayacağı halde kötü niyetle satış istediğini, satış kararında usulsüzlükler bulunduğunu ileri sürerek satış kararının iptaline karar verilmesini şikayet ve talep etmiştir.
İncelenen İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2009/3953 Esas sayılı dosyasına göre; Davalı alacaklı tarafından davacılar hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanıldığı, ödeme emrinin borçlulara 27.03.2009 tarihinde tebliğ edilerek kesinleştiği, dosya kapsamında hacizli bulunan bir kısım taşınmaz hakkında alacaklı vekilinin talebi ile satış kararı alındığı görülmektedir. Öncelikle davacının ileri sürdüğü takibe dayanak bononun teminat bonosu olduğu hususu İİK.nun 170/a maddesi kapsamında kalan ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde icra Mahkemesinde açılacak dava ile ileri sürülebilecek bir husustur. borçlulara ödeme emri 27.03.2009 tarihinde tebliğ edildiğine göre bu yönleri amaçlayan davanın süre yönünden reddi gereklidir. Bunun yanında şikayetçinin satışın durdurulması talebine dayanak yaptığı hususlar satışın durdurulmasını gerektirir nitelikte değildir. Satış karanının alınmasında ya da uygulanmasında usulsüzlük bulunduğu takdirde bu hususlar ihalenin feshi şikayeti olarak ileri sürülebilecek hususlardır. Kaldı ki karar tarihi itibariyle iptali istenen satış tarihi de geçtiğinden satışın iptali imkanı da kalmamıştır.

Açıklanan gerekçe ile davacıların davasının reddine dair hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Davacıların davasının açıklanan gerekçeler ile REDDİNE,
Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine, 
Davacıların yaptığı yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
Evrak üzerinde karar verilmesine ve alacaklı vekilinin yargılamada herhangi bir emek ve mesaisi bulunmamasına göre lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim