Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye - Alt kiracı - Belge ibraz etmesiKanun:2004    Madde:276

Şikayetçiler vekili şikayet dilekçesinde özetle; kiracı olarak bulunduğunu, kiracının kira sözleşmesindeki açık yetkisine dayalı olarak bir kısım bağımsız bölüm işyerlerini alt kiracı sıfatı ile müvekkillerine kiraladığını, keza bu durumun alt kira sözleşmeleri, vergi kaydı gibi belgeler ile sabit olduğunu, kira bedellerini kendilerinin kiralayanına muntazam olarak ödediklerini, kendi kiralayanlarının, kiralayanlarına karşı temerrüde düşmesi nedeniyle İcra Mahkemesince tahliyesine karar verildiğini, iş bu tahliye kararının infazı sırasında müvekkillerinin taşınmazda haklı nedenle bulunduklarını savunmalarına ve belgelendirmelerine rağmen tahliye tehdit ve baskısı nedeniyle tahliye taahhüdü vermek zorunda kaldıklarını, halbuki yapılan işlemin yasaya uygun bulunmadığını, icra memurunun tahliyeyi durdurarak İİK.nun 276. Maddesi gereğince dosyayı İcra Hakimine göndermesi gerektiğini, bu hususu ayrıca icra dosyasından da talep ettikleri halde taleplerinin İcra Müdürlüğünce kararla yasaya aykırı olarak reddedildiğini bildirerek; İcra Müdürlüğünce usul ve yasaya aykırı bulunan red kararının iptali ile İİK.nun 276. Maddesi gereğinceişlemyaılmasına karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir. 
2004 Sayılı İİK.nun “
(1) Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa” Başlıklı 276. Maddesi hükmüne göre; “Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur.
(2) (2) Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra memuru tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse memur, tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildirir. 
(3) (3) Merci, tarafları dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36 ncı madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmiyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.”
Somut olayda da adrese gidildiğinde tahliyesine karar verilen taşınmazda kiracı yerine 3. Şahıslar olan davacıların bulunduklarının görüldüğü ve taşınmazda alt kiracı olarak işgalde haklı bulunduklarına dair vergi levhası, alt kira sözleşmesi vb. belgeler ibraz etmelerine rağmen 2. Fıkra gereğince keyfiyeti 3 gün içerisinde İcra Mahkemesine bildirmediği gibi, şikayetçilerin bunu amaçlayan şikayetlerinin de reddedildiği görülmektedir.
Yasanın açık hükmü gereğince taşınmazlarda işgallerinin haklılığı zımnında belgelerin ibrazı ile icra memurunun tahliyeyi tehir ederek üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildirmesi gerekli iken, icra memurunun belge ibrazı durumunda, ibraz edilen belgelerin hukuki nitelemesini yapması ve tahliyeye engel olarak kabule yeterli olup olmadığını yorumlamasına açıklanan düzenleme karşısında olanak bulunmamaktadır. Yasanın emredici bu düzenlemesine rağmen tahliye baskısı ile şikayetçilerden alınmış bulunan tahliye taahhüdünün geçerliliği de ayrıca tartışmalıdır. Bu noktada yasal düzenleme gereğince ibraz edilen belgelerin niteliği ve tahliyeye engel mahiyette bulunup bulunmadığının tartışılması ve değerlendirilmesi İcra Mahkemesinin görev ve yetkisi içindedir. İcra memurunca açıklandı üzere ibraz edilen belgelerin niteliğini ve mahiyetini tartışmadan, İİK.nun 276. Madde gereğince işlem yapılması gereklidir. Şikayet bu nedenle yerindedir. 
Açıklanan gerekçeler ile şikayetin kabulüne dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere:
Şikayetçilerin yerinde görülen şikayetlerinin KABULÜ ile,
X İcra Müdürlüğünün X Esasa sayılı dosyasında 3. Şahıslar vekilinin talebinin reddine dair 09.02.2011 tarihli kararının kaldırılmasına, İİK.nun 276. Madde gereğince işlem yapılmasına, 
Şikayetin mahiyetine göre şikayetçinin yaptığı giderlerin kendi üzerinde bırakılmasına, 
Evrak üzerinde karar verilmesine ve şikayet konusunun icra memuru işlemine dayanmasına göre şikayetçiler yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim