Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye - itirazın kaldırılması İİK 68-1Kanun:2004    Madde:269

Yukarıdaki deliller ile tüm dosya kapsamından;

Alacaklı tarafından kira alacağının tahsili ve tahliye için takip talebinde bulunulduğu  ödeme emrinin borçluya .........tarihinde tebliğ edildiği, usulüne uygun olarak yapılan takip de borcun ödenmesi için 30 günlük süre verildiği, bu süre içinde borç ödenmediği takdirde sözleşmenin feshi ile tahliye davası açılacağının bildirildiği, borçlunun takibe itiraz ederek takibin durduğu ancak hiçbir ödemenin yapılmadığı,  bu sebeple kira sözleşmesinin kiracılık sıfatının kira miktarının kesinleştiği,  bu nedenle kira akdinin , İ.İ.K.'nun 68/1 maddesi anlamında "imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belge " niteliği taşıdığı , davalı borçlunun, borca ve takibe karşı ileri sürdükleri itirazlarını , yine , aynı kanun maddesi uyarınca , imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belge ile kanıtlaması gerektiği ancak bu anlamda kabul edilebilir bir belge ibraz edilemediği anlaşıldığından davanın kabulü ile takip dosyada davalının itirazının kaldırılmasına, 30 gün içinde borcun ödenmemesi, İİK’nun 269. maddesindeki koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından tahliye davasının da kabulüne dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
Davacının davasının KABULÜNE, 
Buna göre davalı borçlunun İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2009/8870 esas sayılı takibe 5.200 TL yönünden kısmi itirazının KALDIRILMASINA, takibin bu miktar yönünden de DEVAMINA,
Kira akdinin FESHİNE,Takibe konu kiralanandan borçlunun dava konusu (X )'dan TAHLİYESİNE, Kiralananın boş olarak davacıya TESLİMİNE,
Davaya ve kısmi itiraza konu asıl alacağın (X TL’nin) % 20’ı oranında inkar tazminatının davalı taraftan alınarak davacıya verilmesine, 
Peşin alınan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 
Davacı tarafça yapılan 35,40 TL ilk masraftan ibaret yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre belirlenen 500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim