Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahliye taahüdü imzaya itirazın kaldırılması - noterlikçe düzenlenmemiş - genel mahkemede açılmalıKanun:2004    Madde:269

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 1990/3123 esas, 1990/10083 karar sayılı ilamında şu şekilde karar vermiştir: '“İİK.nun 275. maddesinde açıklandığı gibi, tahliye talebi noterlikçe re'sen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit ise itiraz kaldırılır. Maddede açıkça imzanın ikrarı kafi görülmeyip tarihin de ikrar edilmesi gerektiği, borçlunun tahliye taahhütnamesindeki gerek düzenleme gerekse tahliyenin tesbit edildiği tarihi inkar ettiği düşünülmeden, bu husustaki 4.12.1957 tarih, 11/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı nazara alınmadan imzanın inkar edilmemesinin yeterli kabul edilerek itirazın kaldırılması isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA], 17.10.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.” 
Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2012/2736 esas, 2012/5752 karar sayılı ilamında şu şekilde karar vermiştir : 'Olayımızda; davacının icra takibine dayanak yaptığı tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim ve tasdik edilmiş değildir. Davalı itirazında tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek imzaya itiraz etmiştir. İİK`nın 275. maddesi ve 04.12.1957 tarih ve 11/26 sayılı İBK gereğince, alacaklı, imzası inkar edilen tahliye taahhüdüne karşı, İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez. Uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirdiğinden istemin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine şeklinde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.'
İİK 275/2. madde şu şekildedir : “Tahliye talebi noterlikçe res'en tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır.”
Takibe dayanak taahhüt noterlikçe resen düzenlenmiş bir belge olmadığı gibi, davalı imzaya ve tarihine itiraz etmiş olmakla İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istenemez. Bu nedenlerle itirazın iptali ve tahliye davasının reddine karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim