Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tahsil harcı - haczin kaldırılmasını isteme tahsil edildiği anlamını taşırKanun:492    Madde:0

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2007/7454 Esas 2007/10088 Karar ve 16,05,2007 tarihli kararında hüküm altına alınan"492 Sayılı Harçlar Kanunun 23.maddesi (Her ne sebeple olursa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır.Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra sanra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.)
Somut olayda alacaklı icra dairesine başvururak icra takibi nedeniyle borçlu adına kayıtlı araç üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiğine göre bu istem alacağın tahsil ettiğine karine teşkil edeceğinden hacizlerin kaldırılabilmesi için yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur."şeklinde karar verildiği anlaşıldığından ve ayrıca Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 10,05,2011 tarih ve 1227 Sayılı yazısınında bu yönde olduğu anlaşıldığından şikayetin reddine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıd açıklandığı üzere;
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Şikayetçinin yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
Dair kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı dilekçe ile başvurduklarında yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme karar verildi.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim