Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstihkak - Takibin talikiKanun:2004    Madde:97

1- Borçluya ait olmak üzere haczedilen menkuller üzerine üçüncü şahısların vaki istihkak iddiasına karşı alacaklı tarafından itiraz edilmiş ise de, haciz zaptının incelenmesinde;
İİK 86/2. maddesindeki "İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde icra mahkemesi takibin talikı talebini reddeder." düzenlemesine göre iddianın kötüye kullanıldığına iliştin ciddi sebeplerin bulunduğu sabit olmadığından İİK 97/3. maddesi gereğince haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı 3. kişiden, talebe konu hacizli eşyaların  resmî bir mercie depo edilmesi yahut takdiren bu eşyaların değerlerinin % 20'si oranında kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya nakit TEMİNAT icra dairesince ALINMASI şartıyla  TAKİBİN İSTİHKAK İDDİA EDİLEN BU MALLAR AÇISINDAN TALİKİNE
2- Takibin talikine karar verilse de İİK.nun 97/6.maddesi uyarınca istihkak davası açma külfeti kendisine ait olmakla ÜÇÜNCÜ ŞAHSA bu kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde İSTİHKAK DAVASI açması için SÜRE VERİLMESİNE,
3-İstihkak iddia eden üçüncü şahıs, icra mahkemesi kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinde istihkak davası açmaması halinde üçüncü şahsın, alacaklıya karşı istihkak iddiasından İİK 97/6 maddesi gereğince VAZGEÇMİŞ SAYILMASINA,
Dair karar dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2018/8821
Karar No:2018/13498

Uyuşmazlık, İİK'nun 97/1. maddesi uyarınca İcra Müdürlüğü'nün İcra Mahkemesi'nden takibin taliki ya da devamı konusunda bir karar verilmesi isteğine ilişkindir. 
Üçüncü kişinin İİK'nun 96. vd. maddeleri uyarınca mülkiyet hakkına dayalı olarak ileri sürdüğü istihkak iddiasına, alacaklı tarafın itiraz etmesi üzerine takibi yapan İcra Müdürlüğü'nce icra dosyası takibin devamı veya ertelenmesi konusunda karar verilebilmesi için hemen bağlı bulunduğu İcra Mahkemesine gönderilir. İcra Mahkemesince, dosyada ki mevcut duruma göre İcra Müdürlüğünün İİK 97.maddesi uyarınca, prosedürün işletilmesi talebinin reddi ile, İİK 99. maddesine göre işlemyapılması gerektiğinden bahisle dosyayı İcra Müdürlüğüne gönderilmesine dair karar verilmesimümkündür

Takibin taliki / devamı - İstihkak davası açma külfeti - teminat Koleksiyonu

http://www.hukukmedeniyeti.org/koleksiyon/249/


a- Haczin borçlunun tebligat adresinde yapılmadığı,
b-Haciz mahallinde borçluya ait belge bulunmadığı
c- Haciz mahalline borçlunun hazır olmadığı anlaşıldığından ve ayrıca 


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim