Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tebliğin hiç yapılmamış olması nedeniyle usulsüz tebligatKanun:2004    Madde:33

Davacının talebinin İİK 33. Maddesindeki icranın geri bırakılması olduğu;

İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nün 2015/19920 sayılı takip dosyası incelendiğinde (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi vekili adına çıkartılan icra emri tebligatının 05.08.2015 tarihinde bila tebliğ iade edildiği,  (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi vekili adına gerçekleştirilmiş bir tebliğin takip dosyasında bulunmadığı, icra dosyasına sunmuş olduğu 05.08.2015 tarihli dilekçesinde (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi vekili borcun itfa edildiğini bildirdiği; icra dosyasına alacaklı vekilince ibraz edilen tebligat parçasından alacak temliknamesinin (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketine 28.07.2015 tarihinde "Tebliğ evrakı daimi işçisi Tuğba Kaba" adına tebliğ edildiği şerhiyle tebliğ edilmiş olduğu;

İstanbul 29. İcra Müdürlüğü"nün 2014/1130 sayılı takip dosyası incelendiğinde Mehmet Yılmaz hakkındaki takipte talep üzerine icra müdürlüğünce (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi adına İİM 89. Madde gereğince haciz ihbarnamesi çıkartıldığı, haciz ihbarnamesini 28.07.2015 tarihinde tebliğ edildiği, haciz ihbarnamesi gereğince 04.08.2015 tarihli havale ile (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi'nin ödemeyi İstanbul 29. İcra Müdürlüğü"nün 2014/1130 sayılı takip dosyasına yapmış olduğu anlaşılmıştır.

YASAL MEVZUAT

İİK

İcranın geri bırakılması :

Madde 33 – (Değişik : 18/2/1965 – 538/17 md.)

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imha iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veyausulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

Tebligat Kanunu

Madde 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

    Madde 32 - Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nün 2015/19920 sayılı takip dosyasında (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi vekili adına gerçekleştirilmiş bir tebliğin takip dosyasında bulunmadığı sabittir. 

(Davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi vekili adına gerçekleştirilmiş bir tebliğin bulunmaması nedeniyle usulsüz tebligat ve usulsüz tebligattan haberdar olunmasına ilişkin Tebligat Kanununun 32. Maddesinin olayda uygulanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle icra müdürlüğünün 05.08.2015 tarihinin (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketinin ödeme emri tebliğini öğrenme tarihi olarak kabul eden 04.0.2015 tarihli kararının da hukuka aykırı olduğu, buna göre davacı hakkındaki ilamlı takipte şikayet süresinin ve İİK 33. Maddesi gereğince icranın geri bırakılması süresinin henüz geçmediği bu nedenle (davacı) borçlu vekili Renktaş Şirketi vekilinin İİK 33. Maddesindeki icranın geri bırakılması talebinin süresinde olduğu anlaşılmış ve işin esasına girilmiştir.

İİK'u 89 madde gereğince yapılan ödemenin borcu sonlandıracağı ve İİK'u 89 madde gereğince yapılan ödemeye ilişkin takip dosyası belgelerinin İİK'u 33. Maddedeki yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senet niteliğinde sayılacağında kuşku yoktur. Somut olayımızda sorun 28.07.2015 tarihinde yapılan alacağın temlikinin tebliğ edilmesinin davaya etkisidir. Her ne kadar 28.07.2015 tarihinde alacağın temliki tebliğ edilmiş ise de muhatabın şirket olmasına göre yapılacak tebligatın TK. 13. Maddedeki "Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır." düzenlemesine uygun yapılması gerekmesine rağmen yapılan tebligatın bu maddeye aykırı olup, usulsüz olduğu, icra dosyasına sunulan dilekçe ile İİK 89. Madde gereğince ödeme yaptıktan sonra verilen dilekçede alacağın devri sözleşmesinden haberdar olunduğunun davacı vekilince bildirildiği tüm bunlara göre temlik sözleşmesinin usulen öğrenildiği andan önce İİK 89. Madde gereğince borcun İİK 33/1 maddesindeki koşullarda ödendiği anlaşılmış ve sonuçta İİK 33/1. Maddesi gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmiştir. 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim