Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tüketici mahkemesine görevsizlik - kredi kartıKanun:4077    Madde:10

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı yan aleyhine icra takibi başlattıklarını, davalının kullandığı krediyi ödemediğini,ödenmeyen kredinin tahsili için icra takibi başlattıklarını, davalının icra takibine karşı itiraz ettiğini belirterek davalının itirazının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili duruşmada davanın kabulünü talep etmiştir.
Takibe konu edilen alacak, ekli belgelere göre alacaklı banka ile borçlu arasında bağıtlanan bankacılık işlemleri sözleşmesi uyarınca kullandırılan krediden kaynaklanmaktadır. Borçluya takipten evvel gönderilen hesap kat ihtarnamesine itiraz edilmemesine göre, krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer dayanak belge ve makbuzlar İİK.68/1 madde de bildirilen belgelerden sayılır. Bu durumda İİK 68/b maddesi uyarınca borçlu hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcu ödedikten sonra dava edebilir. Bankalar lehine düzenlenmiş olan bu hükümlere karşı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 10.maddesinde “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacı ile kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir.” şeklinde tanımlandıktan sonra, yasanın 10/A maddesinde kredi kartı ve nakit çekim sureti ile kullandırılan kredilerde 10.madde hükümlerinin uygulanacağı bildirilmiştir
Tüketici yasasına göre daha genel bir yasa olan İİK.nun 68/b maddesi, bu özel yasanın kapsamında kalmayan krediler için uygulanabilir. ( Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin 2011/3377-19381 E.K sayılı 17.10.2011 tarihli , 2011/22031-19216 E.K sayılı 18.10.2011 tarihli, 2011/17194-27665 E.K sayılı 9.12.2011 tarihli kararları ) Somut olayda banka alacağı kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanmış olup, alacağın varlığı ve miktarı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında bu türden alacakların hallinin Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiğinden mahkememizin görevsizliğine, istek halinde dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
H Ü K Ü M : Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,
2-İstek halinde dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine,
3-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
Dair verilen karar yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı , davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim