Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tebligatta usulsüzlük şikayeti - tüzel kişi - ıttıla tarihinin tespitiKanun:7201    Madde:13


Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/999 karar sayılı içtihadı : "7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 12. maddesine göre, hükmi şahıslara tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden fazla ise yalnız birine yapılır. Aynı Kanunun 13. maddesine göre de, tebliğ yapılacak bu kişiler, herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde, tebliğ orada hazır bulunan memur ve müstahdemlerinden birine yapılır. Tebligat Yönetmeliğinin 21. maddesinde de, tüzel kişi adına, tebligatı kabul edecek kişi herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde bulunmadığı veya o sırada evrakı bizzat alamayacak durumda olduğu takdirde tebliğin, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılacağı, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde vazife itibariyle tüzel kişinin yetkilisinden sonra gelen kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil işlerle vazifelendirilmiş biri olması lazım geldiği, bunların da bulunmadığı tebliğ mazbatasında tespit edilmek şartıyla, o yerdeki diğer memur veya müstahdemlerinden birine yapılacağı hüküm altına alınmıştır. ...borçlu şirkete çıkartılan örnek 7 ödeme emri tebligatının S.....Ankara adresinde “Evrak memuru imzasına tebliğ yapıldığı A....M.... Memur” açıklaması ile 04.12.2014 tarihinde tebliğ edildiği görülmektedir. Bu şekilde yapılan ödeme emri tebligatı, Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13.maddeleri ile Tebligat Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtildiği şekilde evrakı almaya yetkili bir kişinin olup olmadığı araştırılmaksızın ve yetkili kişi yok ise bu husus tebliğ evrakına şerh edilmeksizin gerçekleştirildiğinden usulsüzdür. " şeklindedir.

Tüzel kişilere bu şekilde yapılacak tebliğ işleminin Tebligat Kanunun ve Tüzüğünün ilgili maddelerine ve Yargıtayın yerleşik içtihatlarına aykırı olduğu anlaşıldığından şikayetçinin usulsüz tebligat itirazının kabulü ile ıttıla tarihinin beyan edilen tarih olarak tespitine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetçinin usulsüz tebligat itirazının KABULÜ ile ıttıla tarihinin X olarak TESPİTİNE,
2- Şikayete alacaklı neden olmamış olup, karşı da çıkmadığı anlaşılmakla şikayetçi lehine vekalet ücretine  ve masrafa hükmedilmesine yer olmadığına,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim