Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İhtiyati haciz - Yetki itirazı - kabulKanun:2004    Madde:169

Kambiyo senetlerine özgü takipte yetkili icra müdürlükleri : borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi (İİK m.50 ; HMK m.6), kambiyo senedindeki borcun ödeneceği (ifa edileceği) yer icra dairesi (İİK m.50,1 ; HMK m. 10) ve bononun tanzim yerinde ve çekin keşide yerindeki icra dairesidir. 
Yetki itirazı süresinde yapılması gerekir.
İtirazda yetkili icra dairesi de doğru gösterilmelidir. 
04/02/2011 tarihinde yürürüğe giren HMK 17. maddeki düzenleme şu şekildedir : “(1) Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.”
Tacirler veya kamu tüzel kişileri dışındaki kişiler arasında yapılan yetki sözleşmeleri geçersizdir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2014/5 Karar sayılı içtihadı ile "Eş söyleyişle, İİK’nun 50. maddesi yollaması ile kıyasen uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK’nın 12. maddesinin karşılığı (HMK’nın 447/2. maddesi atfıyla) 6100 Sayılı HMK da bulunmadığından, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra bu kararı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesi, sırf o yer mahkemesinde ihtiyati haciz kararı verilmesi nedeniyle yetkili hale gelmeyecektir...İİK’nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediğine, icra dairesinin icra takibi yönünden de yetkili olmasını gerektirecek bir hüküm içermediği için icra dairesinin yetkisin de İİK’nun 50. maddesi atfı ile HMK’nın genel yetki kurallarının uygulanmasının gerektiği"ne karar verilmiş olup, bu görüş mahkememizce de kabul görmektedir.

Tüm bu nedenlerle yetki itirazının kabulüne karar verilmiştir.

 HÜKÜM

Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere:

Yetki itirazının KABÜLÜNE, Karar kesinleştiğinde ve istek halinde dosyanın görevli ve yetkili X icra dairelerine gönderilmesine,
Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
Davacının yaptığı belgelenen 39,90 TL yargılama giderinin ve AAÜT göre hesap ve takdir edilen 300 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Gider avansıdan kullanılan masrafların mahsubu ile artan avans miktarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya İADESİNE,


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim