Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Alacağa mahsuben alınma durumunda istihkak davasında verilen " satış bedelinin tedbiren icra kasasında yatırılması" kararının etkisiKanun:2004    Madde:118

Alacaklı vekili icra müdürlüğüne başvurarak satışı yapılan menkulleri alacağa mahsuben aldıklarını, gerekli harçların alınarak malların teslimi talep etmiştir.

İcra müdürlüğünce de ; İcra hukuk mahkemesindeki istihkak davasında satış bedelinin % 30 oranında teminat karşılığında satış bedelinin tedbiren icra kasasında yatırılmasına karar verildiği gerekçesiyle malların bu aşamada teslim edilmemesine, istihkak davası sonucunun beklenmesine karar verildiği görülmüştür.

İhtilafın çözümü için öncelikle alacağa mahsuben ihale malının alınmasının hukuki niteliğinin ortaya konulması gerekmektedir.

“Eğer ihale haciz alacaklısına veya hissedarlardan birine yapılmış ise, alıcı-alacaklı (veya hissedar), alacağını (veya ihale bedelinden kendinse düşecek parayı), ödemekle yükümlü olduğu ihale bedelinden düşebilir (mahsup edebilir). Bu halde alıcı-alacaklının veya hissedarın ihale bedelinden düştüğü (mahsup ettiği) miktarı süresinde ödemediği gerekçesiyle (m. 133’e göre) ihale feshedilemez.” (Kuru, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2004, s:587)

"alıcı sıfatıyla ödemek mecburiyetinde olduğu meblağı ödemekten, alacağı nispetinde imtina edebilir. Cebri müzayede, takip edilen borçlu lehine bir alacak doğurmadığına göre, burada kelimenin hakiki ve teknik manasıyla takas bahis konusu olmayıp, bilahare kendisine iade edilecek parayı tediyede bulunacak kimsenin, bu tediyeyi yapmasına mahal bulunmaması ve binaenaleyh bundan iptidaen imtina eyleyebilmesi durumu vardır.” [5] Av. T. UYAR

İİK, "Satış bedelinin ödenmemesi,ihale farklarının tahsili sureti:
Madde 118 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/58 md.)
Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir."

Mahkememizin 2015/1053 esas sayılı istihkak davası dosyasından verilen tedbir kararı 04.11.2015 tarihinde verilmiştir. İhale ise 13.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İhale malının, alacağa mahsuben alınmasının yukarıda açıklanan hukuki niteliği dikkate alındığında 13.10.2015 tarihinde ihale yapılan malların ihale bedellerinin 13.10.2015 tarihine alacağın mahsubu ile ödenmiş olduğu, bu tarihten sonra 04.11.2015 tarihinde verilen ihtiyati tedbirin tamamlanmış, mahsup yoluyla ödenip icra kasasından çıkmış ihale bedelini etkileyemeceği anlaşılmış ve icra müdürlüğünün "bu aşamada menkul malların teslim edilmemesine , ihale malların teslimi için istihkak davası sonucunun beklenmesine" kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim