Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Geminin ihtiyaten haczedilmesi - İhtirazı kayıtla yapılan ödemenin geri istenmesiKanun:6102    Madde:1353

Şikayetçi vekili Eski TTK 892. maddeyi ileri sürerek ihtiyati haczin yapılamayacağını beyan etse de yola çıkmaya hazır gemi icraen haczedilemeyeceği ihtiyati haciz veya cebr-i icra yolu ile satışının yapılamayacağına ilişkin kanuni düzenlemeler olan Eski TTK 892 ve İİK 92/4. , 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 S.K.'nun 41. maddesi  ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak 6102 S.K.nun 1353/3. maddesinde yeni bir düzenleme getirilmiştir : "Deniz alacaklarından başka alacaklar için gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilemez"

Dava konusu olayımızda da takip borçlusu hakkında kambiyo senedinden kaynaklanan borç nedeniyle ihtiyati haciz kararı verilmiş ve bu karar takibe konularak 3. kişinin de pay sahibi olduğu gemiye ihtiyati haciz ve seferden men şerhi konulmuştur.

Geminin kaydına ihtiyati haciz ve seferden men şerhi konulması, borcun kambiyo senedinden de kaynaklandığı dikkate alındığında 6102 S.K.nun 1353/3. maddesine aykırıdır ve bu nedenlerle ihtiyati haciz şerhinin kaldırılması gerektiği ancak şikayetçi vekilinin hacizler baki kalmak kaldıyla seferden men kararının kaldırılmasını talep ettiği ve zaten seferden men kararının da ihtirazı kayıtla ödeme sonrası icra müdürlüğünce kaldırılmış olduğu anlaşılmıştır.

Buradaki sorun ihtirazı kayıtla yapılan ödemelerin, iadesine karar verilip verilemeyeceğidir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 3. kişinin haczi önlemek için ihtirazı kayıtta ödeme yapması sonrası dava açması istihkak davası niteliğinde olduğuna karar veren 2013/3579 karar sayılı içtihadı; Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin faizin yanlış hesaplanmasında Borçlunun ihtirazı kayıtla yaptığı ödemenin şikayette dikkate alınarak faiz hesaplaması yapılarak sonucuna göre işlem yapılması gerektiğini karalaştıran 2007/3291 karar sayılı içtihadı ; Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 3. kişinin ihtirazı kayıtSIZ icra dosyasına yaptığı ödemeyi geri isteyemeyeceğine hükmeden 2012/22693 karar sayılı ilamı ile birlikte somut olayımız hep birlikte değerlendirildiğinde :

3. kişinin gemi üzerindeki seferden men kararını kaldırabilmek için ihtirazı kayıtla yapılan ödemede 3. kişinin istihkak iddiasında bulunulmadığından talebinin istihkak davası niteliğinde olmadığı,

Yanlış hesaplanan faiz miktarı üzerine yapılan ödemenin iade edilmesinde olduğu gibi iadenin kanunu dayanağı olan İİK. nun 361.maddesi gibi bir dayanağın bu olayda bulunmadığı, 3. kişinin bu bedeli istirdat davası ile isteyebileceği anlaşılmış ve yatırdığı meblağın iadesi talebinin reddine karar verilmiştir.

Seferden ben, bir muhafaza tedbiri olup, zaten icra müdürlüğünce seferden men kararının kaldırılmış olması nedeniyle geminin yediemin olarak kendilerine bırakılması talebinin konusuz kaldığı anlaşılmıştır.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-Seferden men kararının ihtirazı kayıtla ödeme sonrası icra müdürlüğünce davanın açılmasından önce kaldırılmış olduğu anlaşılmakla bu konuda hukuki menfaati bulunmamakla şikayetin reddine,

2- Yatırılan paranın iadesi talebinin reddine,

3- Muhafaza işlemi olan seferden men kararının ihtirazı kayıtla ödeme sonrası icra müdürlüğünce davanın açılmasından önce kaldırılmış olduğu bu nedenle yediemin olarak teslim hususunda hukuki menfaati bulunmamakla şikayetin reddine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim