Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - çek vasfında olmaması - ibraz süresinin kaçırılmasıKanun:6102    Madde:808


Yargıtya 12. Hukuk Dairesi'nin  2015/21647 karar sayılı içtihadı şu şekildedir :" Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine başvurarak imzaya itiraz ettiği, mahkemece imzaya itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
6102 Sayılı TTK'nun 808/1-b. maddesine göre, çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği (ibraz günü de gösterilmek suretiyle), çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla tespit edilmelidir. Aksi takdirde alacaklı müracaat hakkını kaybeder.Anılan Kanun'un 796/1. maddesinde ise; bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhatab bankaya ibraz edilmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir.

Somut olayda; takibe dayanak çekin keşide yeri Suruç/ Ş.Urfa, muhatap bankanın bulunduğu yer de Suruç/ Ş. Urfa olduğundan ibraz süresi on gündür. Takip dayanağı çekin keşide tarihinden itibaren on günlük süre yasal süre içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmediği anlaşılmıştır.
İİK'nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü yol ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir. "

Dava konusu olayımızda da keşide ve muhatap bankanın İstanbul olduğu 20.11.2014 keşide tarihli çek 03.12.2014 tarihinde ibraz süresinden sonra bankaya ibraz edilmiştir. Bu nedenlerle bu belge ile kambiyo senetlerine özgü yol ile takip yapılamayacağından  takibin iptaline karar verilmiştir.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim