Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Talimat icra müdürlüğünün istihkak davası açılması için süre vermesi geçersizdirKanun:2004    Madde:99

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 2015/2598 karar sayılı ilamı : " ...Dava, 3.kişinin İİK'nun 96 vd.maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ilişkindir.
Dava konusu haciz istinabe yoluyla Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğünce yapılmıştır. Talimat İcra Müdürlüğünün haczin İİK'nun 99. maddesine göre mi, yoksa İİK'nun 96-97. maddelerine göre mi yapılacağı konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verme yetkisi yoktur. Bu nedenle talimat icra müdürlüğünce alacaklıya dava açmak üzere süre verilmesine ilişkin icra müdürlüğü işlemi geçersizdir.
Kaldı ki, 3. kişinin icra müdürlüğünce alacaklıya dava açmak üzere İİK'nun 99.maddesi uyarınca 7 günlük süre verilmesine ve alacaklının bu süre içinde dava açmamasına rağmen muhafaza yapıldığını belirterek muhafazaya ilişkin icra memuru işlemini şikayet ettiği, İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 1.8.2012 gün ve 2012/877-729 sayılı kararıyla şikayetin reddedilerek, Yargıtay 8.Hukuk Dairesi'nin 23.05.2013 gün ve 2013/3424-7736 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir." şeklindedir.

Gerek talimat İcra Müdürlüğünün haczin İİK'nun 99. maddesine göre mi, yoksa İİK'nun 96-97. maddelerine göre mi yapılacağı konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verme yetkisi bulunmaması gerekse bu arada mahkemeden İİK96 ve 97 maddeleri gereğince karar verilmesi talep edilmiş olup İstanbul 5. İcra Mahkemesinin 2015/665 E. 2015/560 K. Sayılı ilamı ile takibin devamına 3. Şahsın istihkak davası açmakta muhtar olduğuna karar verilmiş olduğu dikkate alındığında asıl icra mahkemesinin işlemi yerinde olmakla şikayetin reddine karar vermek gerektiği anlaşılmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1-Davacının davasının REDDİNE;
2-Peşin harcın yeterliliğine,
3-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, 
4-Karar kesinleştiğinde talep halinde artan gider avansının davacıya iadesine, 
Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda; kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim