Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

"Hiç bir takip yapılamamasına" tedbiri ihtiyati haczi engeller mi?Kanun:2004    Madde:179

Yargıtay  12. Hukuk Dairesinin 2015/15898 karar sayılı içtihadı şu şekildedir : " Takip dosyası incelendiğinde; alacaklı tarafından, Aydın ... Mahkemesi'nin 17.12.2013 tarih ve ... D.İş sayılı ihtiyati haciz kararına dayanılarak 23.12.2013 tarihinde takibe başlandığı, 20.12.2013, 24.12.2013, 30.12.2013 tarihlerinde borçlu şirket ile ilgili haciz yapılması konusunda alacaklının talebi bulunduğu, ödeme emrinin borçlu tarafa 31.12.2013 tarihinde tebliğ edildiği,

İzmir..Ticaret Mahkemesi'nin ...E. sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 11.12.2013 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile, İİK'nun 206. maddesinin 1. fıkrasında yazılı alacaklar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Yasaya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere davacı şirket hakkında yapılmış ya da yapılacak olan takiplerin ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına karar verildiği, tedbir kararında ihtiyati haciz kararlarının infazına dair hüküm bulunmadığı, ancak aynı mahkemece şikayet tarihinden sonra 05.06.2014 tarihinde verilen ara kararda "İİK'nun 206/1. maddesindeki alacaklar hariç olmak üzere, 11.12.2013 tarihinden sonra davacının menkul gayrimenkul hak ve alacakları üzerine konulan tüm hacizlerin (ihtiyati hacizler de dahil) tedbir kararına aykırı olduğuna" şeklinde karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK.nun 179/b maddesi hükmü gereğince açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle verilen tedbir kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere evvelce başlamış veya başlatılacak takipler durur.
Ancak, ihtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce ya da sonra uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. İhtiyati haczin icra takip işlemi olmadığı hususu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 Esas 2000/94 Karar sayılı ilâmında açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararında açıkça tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.

Somut olayda, 11.12.2013 tarihli ihtiyati tedbir kararında, tedbirin açıkça ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediğine göre, ihtiyati haciz kararına dayalı olarak yapılan hacizlerde yasaya aykırılık bulunmadığı gibi, şikayet tarihinden sonra mahkemesince verilen 05.06.2014 tarihli ara karara dayalı, 11.12.2013 tarihinden sonra konulan tüm hacizlerin kaldırılması da doğru bulunmamıştır."

Dava konusu olayımızda da "hiç bir takip yapılamamasına....takiplerin durmasına" şeklinde tedbir kararı verilmiş olduğu ve bu tedbir kararının ihtiyati hacizleri kapsamadığı anlaşılmıştır.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim