Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra takibinde tarafta hatanın düzeltilmesiKanun:6100    Madde:124


Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili hakkında İstanbul .. İcra Müdürlüğünün .... esas sayılı dosyasından takip yapıldığını, dayanak ilamda davanın tarafının V. Telekominikasyon A.Ş olmasına karşın, takip alacaklısının icra takibini, davanın tarafı olmayan ayrı bir tüzel kişiliğe sahip V... Net İletişim Hizmetleri A.Ş aleyhine başlattığını, ilama aykırılığın süreye tabi olmadığını, her zaman ileri sürülebileceğini, ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.

İcra dosyası incelendiğinde, alacaklı tarafından borçlu hakkında İstanbul ... Mahkemesinin ... esas .... karar sayılı ve kararına dayalı olarak ilamlı takip yapıldığı, ilama aykırılığın süreye tabi olmadığı anlaşılmış, takibe konu ilamda V....Telekomünikasyon A.Ş yazılmasına rağmen, V.... Net İletişim Hizmetleri A.Ş ' ye takip yapılmış olması nedeniyle HMK 124/3. Maddesindeki "Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir." düzenleme dikkate alındığında takip talebinin talep üzerine düzeltilebileceği anlaşılmış, bu nedenle sadece ödeme emrinin iptaline karar vermek gerekmiş, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M: 
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-Davacının davasının kabulüne, ödeme emrinin İPTALİNE,
2-Peşin harcın yeterliliğine,
3-Davacı tarafından sarf edilen 64,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,
4-Davalı vekilince davanın kabul edildiği dikkate alınarak davacı vekili lehine 150,00 TL maktu vekalet ücreti takdirine,
5-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan gider avansının davacı yana iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olarak karar verildi.

KÜÇÜK MADDİ HATA


İcra dosyası incelendiğinde, alacaklı tarafından borçlu hakkında icra edilebilirlik şerhi verilen ilam niteliğindeki arabuluculuk anlaşma belgesine istinaden  takip  yapıldığı,  arabuluculuk anlaşma belgesinde borçlunun S... Toplu Yapı Site Yön. olduğu, icra edilebilirliğe ilişkin şerhte ilamında ise borçlunun   S...Site Toplu Konut Yönetimi olarak yazıldığı ve bu ilama göre takibe konulmuş olduğu anlaşılmıştır.

 HMK 124/3. Maddesindeki "Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir." düzenleme dikkate alındığında takip talebindeki maddi hataların talep üzerine düzeltilebileceği anlaşılmış ve düzeltilen bu takip talebine göre yeniden ödeme emri gönderilebilir ise de, somut olayımızda bu maddi hatanın karışıklığa neden olan borçlunun kim olduğunda tereddüt doğuracak nitelikte olmayıp, borçlunun kim olduğunun zaten tereddütsüz olduğu anlaşılmakla ödeme emrinin bu nedenle iptalinin de gerekmediği anlaşılmıştır. Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim