Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tüketici - Tüketici kredisi - İİK.nun 68/b uygulanmaz - Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında genel mahkemelerde yargılama yapılmasını zorunluKanun:2004    Madde:68

Alacaklı banka vekili dilekçesinde, bankacılık işlemleri sözleşmesi nedeniyle oluşan alacağın tahsili için girişilen takipte, borçlunun süresinde tüm borca ve ferilerine itiraz ettiğini beyanla, itirazın kaldırılmasına takibin devamına karar verilmesini talep etmişlerdir.
Takip dosyası incelendiğinde alacaklı bireysel kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için ilamsız genel haciz yolu ile takibe girişildiği, borçlunun süresinde yetkiye, borca, faize ve tüm borcun tüm ferilerine itiraz ettiği anlaşılmaktadır.
Takibe konu edilen alacak, ekli belgelere göre alacaklı banka ile borçlu arasında bağıtlanan bankacılık işlemleri sözleşmesi uyarınca kullandırılan krediden kaynaklanmaktadır. 
Borçluya takipten evvel gönderilen hesap kat ihtarnamesine itiraz edilmemesine göre, krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer dayanak belge ve makbuzlar İİK.68/1 madde de bildirilen belgelerden sayılır. Bu durumda İİK 68/b maddesi uyarınca borçlu hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcu ödedikten sonra dava edebilir. 
Bankalar lehine düzenlenmiş olan bu hükümlere karşı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 10.maddesinde “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacı ile kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir.” şeklinde tanımlandıktan sonra, yasanın 10/A maddesinde kredi kartı ve nakit çekim sureti ile kullandırılan kredilerde 10.madde hükümlerinin uygulanacağı bildirilmiştir. Keza 10.maddede bu tür sözleşmelerin yapılma koşulları ile borcun muaccel kılınabilmesi ve temerrüt koşulları gibi farklı ve özel şartlara yer verilmiştir. 
O halde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun özel bir yasa olup bu kanun kapsamında verilen krediler nedeniyle borçluların temerrüde düşüp düşmediklerinin, borcun muaccel olup olmadığının, muaccel olan borç miktarının ve faizinin tespitinin yapılan özel sözleşmelerin şartlarında değerlendirilmesi gerekir. Tüketici yasasına göre daha genel bir yasa olan İİK.nun 68/b maddesi, bu özel yasanın kapsamında kalmayan krediler için uygulanabilir. ( Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin 2011/3377-19381 E.K sayılı 17.10.2011 tarihli , 2011/22031-19216 E.K sayılı 18.10.2011 tarihli, 2011/17194-27665 E.K sayılı 9.12.2011 tarihli kararları ) Somut olayda banka alacağı kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanmış olup, alacağın varlığı ve miktarı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yargılama yapılmasını zorunlu kıldığından itirazın kaldırılması talebinin reddine karar vermek gerekmiştir. 
Bu itibarla;
H Ü K Ü M :
Ayrıntıların yukarıda açıklandığı üzere;
1-İtirazın KABULÜ ile X .İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyasından davacı aleyhine yapılan takibin Tüketici Kanunu 6/A-III,C.2 gereğince İPTALİNE,
2-Harç peşin alındığından ayrıca alınmasına yer olmadığına,
3-Davacının yaptığı belgelenen 34,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 300,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim