Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İşe iade kararındaki "...işe başlatılmaması halinde..tazminat miktarının davacının .. aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine" hükmü tespit niteliğindedir ve ilamlı icraya konulamazKanun:4857    Madde:21

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2013/18676 karar sayılı içtihadı "icra takibinin dayanağı olan Kırıkkale İş Mahkemesi'nin 15.12.2010 tarih ve 2010/562 Esas, 2010/974 Karar sayılı ilamı ile "İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davalı Kale 1. Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim AŞ deki işine Yargıtay iadesine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline” karar verilmiş olup, bu haliyle likit bir alacağın tahsiline dair eda hükmünü içermemektedir. Aynı ilamda yer verilen yargılama gideri ile vekalet ücreti dışındaki hüküm bölümünün eda hükmü taşımadığı ve ilamda yer almayan noter ihtar ücretinin ilamlı takip konusu yapılamayacağı nazara alınarak, yargılama gideri ve vekalet ücreti ile bu alacakların faizi dışındaki alacaklar yönünden takibin iptali gerekirken, yazılı şekilde anılan şikayetlerin tümden reddi isabetsiz olmuştur." şeklindedir.


Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2012/12630 karar sayılı içtihadı "icra takibinin dayanağı olan Sivas İş Mahkemesi'nin 26.05.2004 tarih ve 2004/201 E., 2004/399 K. sayılı ilamı ile "İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 6 aylık ücreti olarak belirlenmesine, davacının işe iade için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücretinin ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine..." karar verildiği, hüküm fıkrasının bu haliyle bir tespit niteliğinde olup, alacaklı lehine, belli bir miktarın tahsiline dair eda hükmünü içermediği görülmektedir. İlamın davacı yararına hükmedilen yargılama giderine ilişkin bölümü ise, bir tahsil (eda) hükmü niteliğinde olduğundan bu bölümün ilamlı takibe konu yapılması mümkündür." şeklindedir.

Davaya konu takibe dayanak ilamdaki vekalet ücreti ve yargılama giderinin takibe konulmamış olduğu, takibe konulan kısmının ise  bir tespit niteliğinde olup, alacaklı lehine, belli bir miktarın tahsiline dair eda hükmünü içermediği anlaşılmış ve tüm bu nedenlerle takibin iptaline karar verilmiştir. 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim