Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tebligat - isim ve imzadan imtina eden komşuKanun:7201    Madde:21

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2015/31760 karar sayılı içtihadı : "7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21/1. maddesinde; “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” hükmü yer almaktadır. 


Madde metni, iki hali birlikte düzenlemiştir. Bunlardan ilki “adreste bulunmama”, diğeri ise “tebellüğden imtina”dır. Muhatabın adreste bulunmaması halinde tebliğ memurunun ne şekilde davranması gerektiğini düzenleyen Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 30. maddesinin birinci fıkrasında; “Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir..” hükmünün yer aldığı, Tebligat Kanunu'nun ''Tebligat Mazbatası'' başlıklı 23. maddesinin 7. bendinde ise; ''21 inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığının, adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebin tebligat mazbatasına yazılacağı" hüküm altına alınmıştır.


Burada Yönetmeliğin 30. maddesi, tebliğ memuruna ilgilinin neden adreste bulunmadığını “tahkik etme” görevini yüklemiştir. Buna göre tebliğ memuru tahkik etmekle kalmayıp,  tevsike  yönelik  olarak  yaptığı  tahkikatın  sonucunu Tebligat  Kanunu'nun 23/7. ve Tebligat Yönetmeliğinin 35/f bendi gereğince  tebliğ evrakına yazacak ve maddede açıkça belirtildiği üzere ilgilisine imzalatacaktır. 


.... borçluya gönderilen satış ilanına ilişkin 02.07.2015 tarihli tebligat mazbatasında; muhatap adresinde bulunamadığından Yusuf (soyadı tam olarak okunamayan) adlı kişinin verdiği beyana göre “çarşıda” olduğunun anlaşılması üzerine, tebliğ evrakının mahalle muhtarına bırakılarak 2 nolu haber kağıdının kapısına yapıştırıldığı ve beyan veren komşusuna haber verildiği, akabinde ise komşunun isim ve imzadan imtina ettiği şerhinin bulunduğu görülmektedir. Buna göre; satış ilanının tebliğinde; haber verilen komşunun isim ve soyadı açıkça yazılmadığı gibi, muhatabın adreste bulunmama sebebini beyan eden kişinin sıfatının da belirtilmediği anlaşıldığından, tebliğ işlemi, 7201 Sayılı Kanun'un 21/1. ve Tebligat Yönetmeliği'nin 30.maddesi gereğince usulsüzdür." şeklindedir.


Dava konusu olayımızda borçluya gönderilen  17.10.2016 tarihli tebligat mazbatasında; isim vermekten imtina eden komşunun beyanına göre   tebliğ evrakının mahalle muhtarına bırakılarak 2 nolu haber kağıdının kapısına yapıştırıldığı görülmektedir. Buna göre; ödeme emri tebliğinde; haber verilen komşunun isim ve soyadı açıkça yazılmadığı anlaşıldığından, tebliğ işlemi, 7201 Sayılı Kanun'un 21/1. ve Tebligat Yönetmeliği'nin 30.maddesi gereğince usulsüzdür.


Açıklanan gerekçeler ile şikayetçinin şikayetinin kabulüne, 7201 SY.nın 32. maddesi gereğince, usulsüz yapılan ödeme emri tebligatının şikayetçinin muttali olunduğu beyan olunan tarih itibariyle tebliğ edilmiş olduğunun kabulüne karar vermek gerektiğinden şikayetin kabulüne dair yazılı olduğu şekilde karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

Davacının davasının KABULÜNE, 

Borçlu davacıya 08.01.2016 tarihinde yapılan ödeme emri tebliğinin usulsüz yapıldığının tespitine, 

7201 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince ödeme emrinin tebliğ tarihinin muttali olunduğu beyan edilen 02.06.2016  tarihi olarak KABUL ve TASHİHİNE,


- Davanın mahiyeti gereği yargılama giderinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına


Davaya karşı çıkması / usulsüz tebligata rağmen buna istinaden takip işlemi yapılması alacaklı tarafından istenilmiş olmakla    

-Davacının yapmış olduğu belgelenen X TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile 

-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesap ve takdir edilen 300 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,


- İlamsız takip yapılmış olduğundan, süresinde yapılacak itiraz ile takip kendiliğinden duracağı, aksi halde kesinleşeceği, bu hususların icra müdürlüğünce takdir edileceğinden borca itirazın görevsizlik nedeniyle reddine

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim