Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şirket hisse değerinin tespitiKanun:2004    Madde:128
1- - Şirketin en son mizan ve bilançosu ile kar zarar tablosunun,
- En son mizan tarihi itibariyle sermayesi ve sermayesinin ortaklara dağılımını gösteren Ticaret Gazetesinin ilgili sayfasını,
- Şirketin aktif değerlerinin en son bilançodaki değerlerinin üzerinde bir değere sahip olduğu iddia ediliyor ise bu yönde bağımsız kişi ve kuruluşlarca (banka, sigorta şirketlerince vs.) yapılmış/düzenlenmiş rapor, sigorta poliçesi vs var ise bunların birer tasdikli sureti,
- Şirketin iştigal konusu, kuruluşu, ortaklarını gösterir ana sözleşme, ticaret sicil belgeleri, geçmiş 5 yıllık bilanço ve kar zarar tabloları,
- Şirketin gelecekteki marka değerine yönelik var ise şirket kuruluna ya da yönetim kuruluna sunulmuş çalışma veya raporların,
- Şirketin var ise en son mizan ve bilançosundan sonraki gelecek 5 yıla ilişkin 5 yıllık dönemde iştigal konusu ile ilgili yatırım ve üretim planları ile bu güne kadarki gerçekleşmelerin,
- Hisse sahibi borçlunun, şirketteki iştirak payı (oranı ve tutarı), pay senetlerinin niteliği (payların her hangi bir imtiyaza sahip olup olmadıkları, çoğunluk ya da azınlık hissesi olup olmadığı) açıklayıcı bilgi ve belgelerin (şirket ana sözleşmesinin, ticaret sicil gazetesi...vs..)
ibrazı için davacıya 2 haftalık süre verilmesine,

2- Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2015/17019 karar sayılı : "Katılmadığımız husus; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalının şirket hissesinin şirket değeri içindeki miktarının hesaplanma yöntemidir.

....
İncelemenin şirket ve hisse değerleme yöntemlerinden olan “net aktif değeri yöntemi” kullanarak yapılması; somut olaya daha uygun düşecektir. Bunun için şirketin duran ve dönen ve bu şekilde aktifleri teşkil eden miktardan borçların çıkarılarak defter değerinin bulunması, bunların içinden başlangıçtaki durumuna göre tasfiye tarihindeki durumu değişen maddi duran varlıklar ve mali duran varlıkların başlangıçtaki defter değerlerinin çıkartılıp yerine söz konusu kıymetlerin tasfiye tarihi itibariyle piyasa değerleri ilave edilmelidir. Eş söyleyişle tasfiye tarihi olan boşanma dava tarihi itibariyle davaya konu edilen şirket sanki tasfiye ediliyormuş gibi varsayımsal tasfiye yapılarak eşin hisse değerinin belirlenmesi .... Bunun için yeniden gerektiğinde şirketin duran ve dönen varlıklarını ve demirbaşlarını değerini de belirleyecek uzmanların da  katıldığı ayrıca mali müşavir ve hukukçudan oluşan bir değer hesap/bilirkişisi incelemesi ve   incelemenin de net aktif değeri yöntemine göre yapılması gerekir. " içtihadının muhalefet görüşündeki kriterler baz alınarak bilirkişi raporu hazırlanması için 

bir mali müşavir için 1500 TL , bir de hukukçu bilirkişi için 700 TL bilirkişi ücretinin mahkeme veznesine depo edilmesi için davacı tarafa tebliğden itibaren 2 haftalık süre verilmesine,

- Bilirkişi ücretleri yatırıldığında dosyanın komisyon bilirkişi listesinden resen seçilecek şirket hisse değerlerini belirleme konusunda yetkin mali müşavir ve şirket hukuku konusunda uzman bilirkişiye dosyanın tevdiine,

-Bilirkişilere şirket defter ve belgeleri ile, banka hesaplarını mahallinde inceleme yetkisinin verilmesine,
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim