Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kira alacağı-tahliye - Cezai şarta itirazın kaldırılması davasının reddiKanun:2004    Madde:269

İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; davacı tarafından davalı borçlu hakkında ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun 10/07/2015 tarihinde takibe itiraz ettiği anlaşılmakla; 

İhtilaf konusu hakkındaki yasal düzenlemeler şu şekildedir:

"Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye:

Madde 269/c – (Ek:18/2/1965 - 538/110 md.)

Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re'sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeğe mecburdur.

...."

Borçlu akdi reddetmemesinin sonuçları kira bedeli açısından geçerli olup kira bedeli kapsamında kalmayan cezai şart açısından kira kira akdinin reddedilmemiş olması cezai şartın ihtilaflı olması ve  yargılamayı gerektirmesi hususunu ortadan kaldırıcı nitelikte olmadığı anlaşılmış ve bu nedenle davanın reddine karar verilmiştir.

Aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının davasının REDDİNE,

2-Davacının yaptığı 64,60 TL yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

3-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davalı vekili lehine 600,00 TL maktu ücreti vekalet takdirine,

4-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,

Dair, davacı ve davalı  vekillerinin  yüzüne karşı tefhim tarihinden itibaren 10 gün süre içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim