Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek.Kanun:2004    Madde:339

 sanık borçlunun icra takibinden sonra kazandığı malları veya gelirinde meydana gelen artışı 7 gün içinde icra dairesine bildirmediği nazarı dikkate alınarak sanık borçlunun İ.İ.K nun 339. Maddesinde bulunan suça vücut verdiği gözetilerek,

İİK.nun 339.maddesine istinaden suçun  işleniş şekli ve niteliği dikkate alınarak sanığın takdiren asgari hadlen cezalandırılması  ve İİK.nun 354. maddesi gereği ihtarat yapılmalı bununla birlikte sanık sebebiyet verdiği yargılama giderine mahkum edilmelidir. 

Bu itibarla 

YARGI: Gerekçesi izah edildiği üzere,

1-Sanığın eylemine uyan İ.İ.K nın 339. maddesi uyarınca  ON GÜN DİSİPLİN HAPSİ CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA.

 2-Borcun ödenmesi veya alacaklının şikayetten vazgeçmesi halinde İ.İ.K nın 339. Ve İİK. 354.maddesi gereğince sanığın cezasının bütün sonuçlarıyla birlikte düşürülmesine.,  740.000 TL lik ödemenin tarihlerin 2004 ve 2005 yılları. Olduğu , mahkememize yapılan şikayetin ise  24/12/2007 tarihli yapılması nedeniyle İİK. nun 347. Maddesi gereğince bu bapta yer alan fiillerden dolayı , şikayet hakkının fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşeceği , icra dosyasında takip tarihinin  13/10/2006 olup , 3. Şahsın borçlu yana yapmış olduğu ödemelerin takipten önce olmakla, İİK. Nun 347. Maddesi uyarınca yasal şikayet sürülerinin , şikayet tarihi olan 24/12/2007 tarihi itibari ile geçtiği görülmekle tüm dosya kapsamı ile müşteki yanın şikayet hakkının düşürülmesine karar vermek gerekmiş aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandağı üzere , 

Müşteki vekilinin şikayet hakkının İİK.nun 347 maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 
Yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; müşteki sanığın İİK nın 339 . Maddesinde belirtilen suçtan cezalandırılmasını talep etmiştir. İİK nın 339. Maddesine göre'' Sonradan kazandığı malları veya kazancında ve gelirinde vaki tezayütleri bu Kanun mucibince bildirmeye mecbur olan borçlu makbul bir mazereti olmaksızın yedi gün içinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifahi surette bildirmezse ve bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa, bir aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.'' icra dosyası incelendiğinde sanığın  ödeme emrinin kendisine tebliği üzerine dosyaya sunduğu mal beyanında maaşla çalıştığına ilişkin yazılı bilgi verdiği ve sanığın çalıştığı kuruma maaş haczi için müzekkere yazıldığı, müzekkereye cevaben sanığın işvereninin  diğer hacizlerde olduğunu belirterek kesintinin  yapılacağına ilişkin bilgi verdiği, sanığın iş değişikliğinin de sgk kayıtlarından alacaklı tarafça resen  sorgulanabilecek  bir husus olup sanığın maaşla çalıştığını ilk dilekçesinde zaten bildirdiği sanığın malvarlığındaki artışı bildirmeme gibi bir kastının da bulunmadığı ve suçun ne şekilde oluştuğunun müşteki  tarafça da  ispat edilemediği anlaşılmakla  CMK'nun 223/2-a ve e maddeleri gereğince, sanığın  beraatine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ; 

1-Sanığın üzerine atılı müsnet suçtan BERAATİNE, 
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim