Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Teminat senedi iddiasıKanun:2004    Madde:170

Senet metnini üzerinde teminat senedi olduğuna ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır.

HGK'nun 14.3.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.6.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. İİK'nun 169/a maddesi uyarınca, belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

28.11.2016 tarihli Franchise ve İşletme Sözleşmesi"nin Teminat başlıklı 7. Maddesinde "kesin teminat mektubunun Franchise verene teslimine kadar geçen sürede iş bu sözleşmedeki edimlerin teminatını teşkil etmek üzere Franchise alan tarafından Franchise verene 30.000 EURO tutarında bir borç senedi teslim edilecektir" şeklinde taraflar arasında bir şart koşulmuş olup, takibe konu senedin keşide tarihi ve senet miktarı ile bu sözleşme şartı uyuştuğundan  HGK'nun 14.3.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.6.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği açıkça atıf hususunun bu şekilde vücut bulduğu anlaşılmakla sonuçta aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının davasının KABULÜNE, İcranın geri bırakılmasına ,

-Karar kesinleştiğinde takibin iptal edilmiş sayılmasına, 

2-Teminat seneti iddiası İİK 170/a maddesi kapsamında kalıp bu madde de öngörülmediğinden icra inkar tazminatı talebinin REDDİNE,

3-Davacının yaptığı 109,10 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 725,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,

Dair, yapılan yargılama sonunda, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, hükmün tüm esaslı unsurları açıklanmadığından kararın taraflara tebliğinden

-Yargıtay Hukuk Genel kurulu ve Anayasa Mahkemesinin bu yöndeki kararlarına rağmen bazı istinaf dairelerinin tefhim yapılmış ise; gerekçe olmasa da istinaf süresinin tefhimden itibaren başlayacağına ilişkin görüşleri de dikkate alınarak süre tutum dilekçesi verilmesi hususunda takdir taraflara ait olmak üzere-

İtibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.


İİK 168/1f.3.b maddesi şu şekildedir "Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde icra mahkemesine şikayet etmesi" şeklindedir.

Tüm bunlara göre senedin teminat senedi olduğu itirazlarının süre yönünden reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının davasının REDDİNE;

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim